Zarządzanie

verSześć udaremnionych zuchwałych prób dewastacji i kradzieży rowerów, 96 pracowników firmy zaangażowanych i przeszkolonych w ochronie stacji rowerowych, 450 podjazdów realizowanych przez ekipy patrolowe czy stały monitoring ściśle wyselekcjonowanych stacji - za pomocą takich między innymi działań - należąca do międzynarodowej Grupy M2.CS - firma City Security od ponad 2 miesięcy dba w Warszawie o bezpieczeństwo funkcjonowania miejskiego systemu wypożyczania rowerów miejskich Veturilo i Bemowo Bike. Odkąd Next Bike - operator tego systemu - nawiązał współpracę z City Security, liczba dewastacji i kradzieży rowerów spadła o 14 procent - w porównaniu z analogicznym okresem w 2013 roku.


WAGNER ProdukteOd 23 - 26 września 2014 r. w Essen po raz 40. odbywają się targi zabezpieczeń Security 2014. Ponad 1000 wystawców z 40 krajów będzie obecnych na 85 000 m² powierzchni wystawowej. "Ogień jest tym, co nas napędza" to motto firmy WAGNER Group GmbH, która będzie tam obecna z nową zasysającą czujką dymu TITANUS MULTI-SENS®. Wykrywa ona, rozróżnia i klasyfikuje palące się substancje z zachowaniem najwyższej klasy czułości. Tym samym fałszywe alarmy można uznać za problem z przeszłości.

Beyond SeriesTechnologia 1280H opracowana przez Samsung Techwin pozwala na modernizowanie systemów analogowych. Serie kamer analogowych i rejestratorów cyfrowych Samsung Techwin wykorzystujących technologię 1280H, oferujące rozdzielczość obrazów 1000 TVL, zostały wyposażone w innowacyjne, zaawansowane funkcje dotychczas spotykane jedynie w systemach IP.

Aby pozwolić klientom na pełne wykorzystanie rewelacyjnej jakości obrazu oferowanej przez wprowadzone ostatnio, nowe kamery analogowe, Samsung Techwin wprowadza do swojej oferty wydajne rejestratory cyfrowe serii Beyond 1280H o 4, 8 i 16 wejściach kamerowych. Pozwalają one na jednoczesną rejestrację wszystkich podłączonych kamer z rozdzielczością 1000 TVL w pełnej ilości klatek.

2014-02-77-1O błędach w systemach ochrony piszę od prawie dwudziestu1 lat i czasami mam satysfakcje, gdy ktoś odezwie się lub napisze, że wykorzystał moje materiały i dzięki temu uniknął błędów. Niestety czasami ręce mi opadają bo:

  1. Znikają jedne błędy, a pojawiają się inne − czasami groźniejsze niż te już opisywane.
  2. Pewne błędy były, są i jeśli nie nastąpią zmiany w samym środowisku ludzi związanych z ochrona − będą nadal.
  3. Sytuacja w sądownictwie zamiast się poprawiać, pomimo czynionych prób naprawy pogarsza się w sposób zauważalny.
  4. Mamy − jako środowisko ochrony − za mało kontaktów z podobnymi środowiskami zza granicy.
  5. Nie zrobiono praktycznie nic, aby stworzyć grupę fachowców o wiedzy interdyscyplinarnej, czyli np. ze znajomością zarówno zabezpieczeń elektronicznych jak i mechanicznych.
  6. Nie zrobiono praktycznie nic, aby na wyższych uczelniach sektora security wprowadzić obowiązek znajomości przez studentów norm europejskich.
  7. Poziom wiedzy decydentów i tych, którzy ustalają zawartość ustaw i rozporządzeń jest bardzo nierówny − np. strona prawna ma dobry poziom, a strona techniczna wykazuje takie luki w wiedzy, że nawet egzaminu na licencję I stopnia (wg starych kryteriów) nie zaliczyli by jej nawet sami twórcy.
  8. Chyba jesteśmy ostatnim krajem w Europie, w którym Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie stworzyły własnych mechanizmów oceny skuteczności zabezpieczeń stosowanych w ochronie.
  9. Ostatnio wprowadzona deregulacja zawodów nie wpłynie korzystnie na poziom ochrony.

Długa jest ta lista przyczyn i dlatego uważam, że poprawa w jednym miejscu może nawet nie być zauważona w całości branży ochrony, ponieważ te czynniki mogą występować jednocześnie.

2014-02-77-1Nie ma się co oszukiwać. W dzisiejszych realiach rynku pracy, jeżeli ktoś – zwłaszcza bez specjalnego doświadczenia, albo bez uprawnień (a nierzadko nawet i z nimi) – decyduje się na pracę w ochronie, niemal automatycznie decyduje się na podjęcie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Umowa zlecenie (do niej się w tym tekście ograniczmy, chyba że wskazane zostanie inaczej) to z jednej strony pewna elastyczność, ułatwienie (przede wszystkim dla pracodawców), ale należy zrozumieć także pracowników i ich obawy oraz niezgodę na panujące w branży praktyki. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

 

Jak to jest dzisiaj

Zawieranie umowy zlecenia jest prostą czynnością – pracodawca nie musi zawracać sobie głowy wieloma obowiązkami, które pojawiłyby się na linii pracodawca-pracownik przy zawieraniu umowy o pracę. „Zlecając” pracę należy jedynie ustalić ze zleceniobiorcą podstawę zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Składki ZUS od tego typu umów potrącane są w różny sposób, w zależności od posiadanych przez zleceniobiorcę tytułów do ubezpieczeń. Zleceniobiorca, którego jedynym tytułem do ubezpieczeń jest umowa zlecenie, podlega z tytułu tej umowy obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

2014-02-72-1W niniejszym artykule przedstawione zostały istotne informacje dotyczące zmian w obszarze europejskim oceny wyrobów budowlanych oraz prognozowanych zmian w przepisach krajowych w odniesieniu do krajowego systemu oceny wyrobów budowlanych związanych z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013 rozporządzenia 305/2011. Autorzy analizują źródła zmian oraz ich cele. Wskazują trzy ścieżki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w Polsce. Przybliżają przyszłe zmiany w przepisach krajowych w odniesieniu do systemu oceny wyrobów budowlanych oraz przedstawiają główne kierunki tych zmian. Na koniec charakteryzowane są wybrane obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów oraz importerów.

 

Nowe zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych obowiązują od 1 lipca 2013 roku. Zostały one wprowadzone przez opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 88/32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, nazywanego Construction Products Regulation (Rozporządzenie 305/2011) [1], które w pełni weszło w życie 1 lipca 2013 roku.

2014-02-68-2System telewizji dozorowej, który ma za zadanie wyłącznie udostępniać oraz archiwizować obraz wizyjny, przechodzi powoli do lamusa. Zadaniem najnowszych systemów do nadzorowania jest analiza obrazu, która umożliwia wyciągnięcie jak największej ilości informacji poprzez analizowanie obrazu w trybie rzeczywistym oraz w trybie postfactum, czyli z materiału zarchiwizowanego. Wiodącym producentem takiego rozwiązania jest fińska firma MIRASYS LTD., która stworzyła oprogramowanie MIRASYS. Działa ona w architekturze klient–serwer, co daje duże możliwości rozbudowy systemu.

2014-02-64-1Nowoczesne systemy monitoringu nie obejdą się bez zaawansowanego sprzętu w postaci kamer czy rejestratorów. Nie mniej ważne jest również specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone do analizy obrazu, które uwzględnia się, zarówno na poziomie kamery, jak i aplikacji komputerowych oraz rejestratorów.

 

Analiza na poziomie kamery

Wiele interesujących funkcji związanych z analizą obrazu przewiduje się już na poziomie kamery. Stąd też na uwagę zasługują przede wszystkim technologie związane z inteligentną analizą obrazu (VCA ang. Video Content Analysis). Są to funkcje, które programuje się z uwzględnieniem określonych presetów. Tym sposobem odpowiednia funkcja wraz z wykryciem wcześniej zdefiniowanej akcji automatycznie uruchamia wyjście alarmowe, a odpowiednie komunikaty są wyświetlane na ekranie. Warto podkreślić, że zaistniałe zdarzenia zapisują się w rejestrze kamery.

2014-02-58-1Zgodnie z nazwą detekcja − czyli wykrywanie pożaru następuje generalnie dzięki trzem parametrom pożarowym, którymi są: dym, ciepło i widmo światła. Bezpieczne i szybkie wykrywanie pożaru jest istotnym elementem koncepcji ochrony przeciwpożarowej. Im wcześniej zostanie wykryty pożar, mniejsze są zagrożenia i szkody. W dziedzinie ochrony przeciwpożarowej istnieją w związku z tym różne techniki wykrywania pożaru.

 

W bardzo wczesnym stadium powstawania pożaru cząsteczki dymu oddawane są do powietrza, natomiast dym sprawdził się jako optymalny parametr służący do wykrywania pożarów. Czas odgrywa istotną rolę w ochronie obiektów, w których dostęp do urządzeń musi być zapewniony w sposób ciągły, a także tam gdzie chronione są unikatowe przedmioty. Tam konieczne jest wykrycie pożaru jeszcze w fazie pirolizy. Tylko w ten sposób mogą zostać podjęte działania skutecznie zapobiegające rozprzestrzenieniu się pożaru.

2014-02-52-2Centrala CS-ZSP135 jest przystosowana do współpracy wyłącznie z zasilaczem 24 V DC typu ZSP135-DR. Centrala uzyskała w CNBOP-PIB certyfikat nr 2911/2013 na zgodność z Aprobatą techniczną nr AT-0401-0398/2013 oraz świadectwo dopuszczenia nr 911/DC/CNBOP-PIB/2013.