Zarządzanie

System Zarządzania Parkingiem firmy UNI CARD SA to kompletne rozwiązanie, służące procesowi efektywnego i bezpiecznego administrowania parkingiem. Odpowiada przede wszystkim za usprawnienie systemu pobierania opłat oraz zautomatyzowanie procesów wjazdu i wyjazdu z parkingów. Firma UNI CARD SA wdrożyła systemy parkingowe w wielu obiektach, zyskując doświadczenie w opracowywaniu kompleksowych rozwiązań, dopasowanych do wymagań klientów. Dzisiejszy kształt systemu oraz oprogramowania jest efektem ścisłej współpracy z klientami na wszystkich etapach projektowania oraz instalowania systemu.

Nowoczesne systemy pozwalają na zarządzanie bezpieczeństwem parkingu przede wszystkim poprzez odpowiednią kontrolę dostępu. Nie mniej ważne są przy tym rozwiązania pozwalające na pobieranie opłat. Dużym uznaniem cieszą się systemy zliczania pojazdów.

W ciągu ostatnich lat ilość instalowanych sygnalizatorów optycznych VAD (VAD – Visual Alarm Devices) znacząco wzrosła. Spowodowane jest to potwierdzoną efektywnością i niezawodnością sygnalizatorów optycznych w przypadku wykrycia pożaru, montowanych w formie oddzielnej jednostki lub zintegrowanej z sygnalizatorem dźwiękowym.

We wcześniejszych artykułach CNBOP-PIB dotyczących przewodów i kabli stosowanych w ochronie przeciwpożarowej przedstawiono metody badań i klasyfikację kabli pod względem ciągłości dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału do urządzeń przeciwpożarowych oraz wymagania, jakie powinny spełniać zespoły kablowe oraz kable w tym zakresie w Polsce, określone przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) a w szczególności jego § 187. Nawiązując do tej tematyki w poniższym artykule w kilku zdaniach przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału do urządzeń przeciwpożarowych oraz wymagania, jakie powinny spełniać zespoły kablowe oraz kable w tym zakresie w Polsce.

ZUP230V to specjalistyczny zasilacz, który w przypadku długotrwałego zaniku napięcia gwarantuje – po pojawieniu się sygnału sterującego – pewne zadziałanie przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających zasilanych z sieci elektroenergetycznej. Zasilacz Urządzeń Przeciwpożarowych służy do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochrony życia i zdrowia oraz mienia. Jest to uregulowane w rozporządzeniu MSWiA [3].

W literaturze występuje wiele opisów zasad stosowania zabezpieczeń w ochronie obwodowej, w tym artykule autor poruszy kwestie środowiskowe, konfigurację oraz specyfikę zjawiska fizycznego, na którego detekcji dane urządzenia zewnętrze bazują. Jako przykład poda:

  • „„bariery podczerwieni, które mogą być narażone na odbite lub bezpośrednie światło słoneczne, reflektory,
  • „„bariery mikrofalowe stosowane w zbyt wąskich przestrzeniach, kiedy pole mikrofalowe wnika w ściany, grunt czy wygrodzenia z siatek stalowych.

 

Nieuwzględnienie przez projektanta czy instalatora specyfiki detektora może narazić właściciela i operatora systemu na częste weryfikowanie występujących alarmów. Mówi się wtedy często o „fałszywych alarmach”, choć w kontekście działania detektora nie jest to prawdą, ponieważ detektor reaguje na zjawisko fizyczne. Występujące alarmy są wynikiem złego doboru urządzenia do chronionego obszaru albo uwarunkowaniami środowiska. Oczekuje się alarmów detekcji intruzów, a nie wibracji siatek stalowych, płotu, ruchu roślin spowodowanych wiatrem czy deszczem, pojawiających się zwierząt lub innych zjawisk fizycznych. 

 

Czynnikiem wpływającym na działanie systemów alarmowych, a który w literaturze jest rzadko poruszany, są zabezpieczenia przepięciowe w instalacjach niskoprądowych − w ujęciu kompleksowego zabezpieczenia tych systemów. Normy elektryczne w sposób wyczerpujący opisują jak należy zabezpieczać urządzenia elektryczne od ryzyka związanego z problemami z zasilaniem. Przekłada się to wymiernie na wykonane instalacje, gdzie po stronie zasilania systemy zabezpieczone są właściwie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Chociaż norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa oraz jej opracowania stanowią doskonałe wsparcie dla projektantów, to sprawa ma się nieco inaczej kiedy przyjrzymy się instalacjom niskoprądowym, sygnałowym i wszelkim liniom kablowym – szczególnie tym, które wychodzą poza budynek, w inne strefy zagrożenia wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami. Najczęściej zbiegają się one w pomieszczeniach technicznych, serwerowniach, a jeżeli nie są właściwie zabezpieczone stanowią poważne zagrożenie. Obecnie gdy mamy tak intensywny rozwój sieci strukturalnych i komunikacji pomiędzy urządzeniami w technologii ethernet, szczególnego znaczenia nabiera projektowania barier mikrofalowych podłączonych do centrali alarmowej, a centralę podłącza się do sieci strukturalnej. Prosto do szafy rack w serwerowni, gdzie w sieci strukturalnej pracuje tyle kosztownych urządzeń: serwery, komputery, routery, switch-e, UPSy, telefony VoIP itp., a często znacznie ważniejszych danych znajdujących się na dyskach macierzy i serwerów. Brak właściwego zabezpieczenia przepięciowego niesie za sobą poważne zagrożenie sprzętu, a także utraty danych poprzez tak obecnie popularną integracje różnych systemów i urządzeń.

 

(...)

 

 

Cezary Mecwaldowski − starszy inspektor w Zakładzie Szkolenia Ochronnego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

Monitoring wideo należy do najszybciej rozwijającej się grupy produktów w branży zabezpieczeń technicznych. W związku z tym wciąż pojawiają się pytania, na które odpowiedzi powinni Państwo znaleźć w przewodnik po technologii wideomonitoringu, który będę publikował na łamach czasopisma „Ochrona Mienia i Informacji” w cyklu artykułów. Całość zdecydowałem się podzielić na następujące tematy: część optyczną, w której omówione zostaną takie funkcje jak auto irys, mechaniczny filtr IR, optyczny/cyfrowy zoom, minimalna odległość obiektu od kamery; przetwornik CCD – gdzie opiszę zasadę działania, typy i rozmiary przetworników oraz wielkość pixela; funkcje kamery – AGC, ARC, ATW, BLC, D/N, DCC, DynaView, stabilizacja obrazu; inteligentne funkcje kamery – detekcja ruchu, analityka, strefy prywatności, nagrywanie na podstawie alarmów; zagadania ogólne – przepustowość, bitrate, dB, układ DSP, HD/SD standard, skanowanie progresywne/z przeplotem, minimalny poziom oświetlenia, rozdzielczość obrazu. To tylko hasła, ale sądzę, że one wystarczająco obrazują zakres opisywanych tematów. W tym wydaniu pierwsza część dotycząca optyki kamery.

W niniejszym artykule omówiono tendencje w dziedzinie dozoru wizyjnego na rok 2015 i kolejne lata. Wzrasta wykorzystanie usługi Video surveillance-as-a-service (VSaaS) oraz chmury obliczeniowej do celów zarządzania i archiwizacji materiału wizyjnego uzyskanego z kamer dozorowych i zapisywanego w chmurze. Zakłada się uruchomienie technologii analizy w branży Security w celu pozyskania wartościowych informacji z ogromnej ilości zgromadzonych uporządkowanych i nieuporządkowanych danych (określanych również jako „big data“). Standardy kompresji obrazu w rodzaju H.264 i H.265 służą w całości do zmniejszania i usuwania nadmiarowych danych, dzięki czemu cyfrowy plik wizyjny można sprawnie przesłać przez sieć i zapisać na dyskach komputerów. Ostatecznie wyższa jakość obrazów i nagrań w rodzaju 4K musi być obsługiwana przez odpowiednie technologie celem uzyskania możliwie największej ilości informacji.

W niniejszym artykule omówiono tendencje w dziedzinie dozoru wizyjnego na rok 2015 i kolejne lata. Wzrasta wykorzystanie usługi Video surveillance-as-a-service (VSaaS) oraz chmury obliczeniowej do celów zarządzania i archiwizacji materiału wizyjnego uzyskanego z kamer dozorowych i zapisywanego w chmurze. Zakłada się uruchomienie technologii analizy w branży Security w celu pozyskania wartościowych informacji z ogromnej ilości zgromadzonych uporządkowanych i nieuporządkowanych danych (określanych również jako „big data“). Standardy kompresji obrazu w rodzaju H.264 i H.265 służą w całości do zmniejszania i usuwania nadmiarowych danych, dzięki czemu cyfrowy plik wizyjny można sprawnie przesłać przez sieć i zapisać na dyskach komputerów. Ostatecznie wyższa jakość obrazów i nagrań w rodzaju 4K musi być obsługiwana przez odpowiednie technologie celem uzyskania możliwie największej ilości informacji.

MHZBosch dostarczył do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN: nagłośnienie ewakuacyjne, systemy alarmu pożaru, kontrola dostępu, systemy sygnalizacji włamania i napadu, monitoring kamerowy oraz zintegrowane systemy bezpieczeństwa.