Bezpieczeństwo państwa

Wprowadzenie

Różnice kulturowe odnoszą się do odmienności w wartościach, przekonaniach, zachowaniach, zwyczajach i innych aspektach kultury, które istnieją między różnymi grupami ludzi. Te różnice kształtują się w wyniku wielu czynników, takich jak historia, geografia, religia, język i innych doświadczeń społecznych. Każda kultura ma własny zestaw wartości i przekonań, które wpływają na to, co uważa się za ważne, dobre czy akceptowalne w danej społeczności. Co więcej różne kultury mają odmienne sposoby świętowania ważnych wydarzeń, rytuały przejścia i codzienne praktyki, gdzie bezpośrednia komunikacja jest ceniona, podczas gdy w innych ważniejsza jest komunikacja pośrednia, polegająca na subtelnym przekazywaniu myśli i uczuć.

Ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia to złożona tematyka, której poświęcono już wiele analiz teoretycznych i praktycznych. Podstawowym założeniem jest przygotowanie i wdrożenie efektywnych sposobów ewakuacji aby ograniczały do minimum liczbę poszkodowanych poddanych działaniu szkodliwym i niszczycielskim czynnikom. Rozwiązania architektoniczne, zastosowanie instalacji alarmowych, systemów przeciwpożarowych a w końcu oznaczeń dróg ewakuacyjnych, to elementy bezpośrednio wspomagające przemieszczanie osób w chwili wystąpieniu zdarzenia. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja kryzysowa narzuca krótki czas na podjęcie decyzji oraz wykonanie czynności ratowniczych.

Bezzwłoczna detekcja zagrożenia pożarowego stanowi podstawowy element poprawnego funkcjonowania systemu sygnalizacji pożarowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektu budowlanego. Obecnie dostępne sposoby detekcji pozwalają na zastosowanie szerokiego zakresu metod wykrywania w oparciu o różnego rodzaju czujki pożarowe stanowiące elementy liniowe systemów sygnalizacji pożarowej. Z uwagi na ilość dostępnych rozwiązań w zależności od zastosowanej czujki wykrywana może być inna właściwość fizyczna lub chemiczna w dedykowanych przedziałach czasu.

Ochrona infrastruktury krytycznej ze względu na swoją istotę wymaga kompleksowego podejścia nie tylko w bezpośrednim zakresie ochrony elektronicznej, ale również musi obejmować zasilanie, transmisję danych oraz posiadać system informatyczny skutecznie zarządzający całością. Łatwo jest to zrealizować przy wykorzystaniu systemu klasy PSIM firmy IFTER.

Zdalne wieże kontroli lotów umożliwiają sprawowanie kontroli ruchu lotniczego w danym porcie z innego, oddalonego nawet o kilkaset kilometrów miejsca – z wykorzystaniem zaawansowanych cyfrowych środków transmisji obrazu i dźwięku. Systemy wideokonferencyjne stanowią ważną technologię wykorzystywaną w zdalnej pracy wieży kontroli lotów. Dzięki temu narzędziu, kontrolerzy mogą prowadzić wideokonferencje z pilotami i innymi pracownikami branży lotniczej, co zwiększa efektywność pracy i umożliwia szybkie reagowanie na zmieniające się sytuacje.

W 2021 roku hakerzy uzyskali dostęp do materiału wideo zarejestrowanego przez prawie 150 tyś. kamer CCTV należących m.in. do firmy zajmującej się bezpieczeństwem sieciowym Cloudflare, producenta pojazdów elektrycznych Tesla oraz dużej liczby więzień, szkół, szpitali i posterunków policji1.

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną1, do jej podstawowych zadań należy między innymi: humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności, ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa2. Pierwszym a zarazem bardzo kluczowym i strategicznym miejscem zakładu karnego czy też aresztu śledczego jest wejście do jednostki3.

Obecny kryzys energetyczny

W obecnych czasach cała Europa zmaga się z kryzysem energetycznym. Wiąże się to między innymi z ograniczonymi możliwościami importowania gazu ziemnego, ropy oraz węgla kopalnianego spoza Europy. Znacznie zmniejszona ilość pozyskiwania surowców przekłada się bezpośrednio na wzrost cen energii elektryczanej. Sytuacja zmusiła rządzących do szybkiego reagowania i szukania potencjalnych rozwiązań służących obniżeniu zużycia prądu, tak aby obywatele czuli się bezpiecznie.

PSIM to skrót od angielskiej nazwy Physical Security Information Managment i dotyczy platformy umożliwiającej kompleksowe zarządzanie wszystkimi systemami zainstalowanymi w danym obiekcie lub na danym terenie. Oprogramowanie klasy PSIM pozwala na jednoczesne zarządzanie tak zróżnicowanymi systemami jak systemy bezpieczeństwa, łączności, transportu czy automatyki budynkowej. Natomiast platforma SMS (Security Managment System) umożliwia zarządzanie tylko systemami bezpieczeństwa. Zatem za jej pomocą możemy zarządzać np. systemami CCTV, PPOŻ, Kontroli Dostępu, Systemami Sygnalizacji Włamania i Napadu itp. Systemy SMS instaluje się aby umożliwić zarządzanie bezpieczeństwem obiektu z jednego miejsca i z poziomu jednej aplikacji.

Nowoczesna kontrola dostępu wykorzystuje to, co prawie każdy ma przy sobie praktycznie przez cały czas: smartfony. Fizyczne karty dostępu, tokeny i breloki jeszcze nie zniknęły, ale ich dominacja może wkrótce przejść do historii. Koszty produkcji i wymiany kart oraz obciążenia administracyjne związane z wydawaniem i unieważnieniem kart, od dawna nękają organizacje korzystające z fizycznych danych uwierzytelniających.