Bezpieczeństwo państwa

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną1, do jej podstawowych zadań należy między innymi: humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności, ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa2. Pierwszym a zarazem bardzo kluczowym i strategicznym miejscem zakładu karnego czy też aresztu śledczego jest wejście do jednostki3.

Obecny kryzys energetyczny

W obecnych czasach cała Europa zmaga się z kryzysem energetycznym. Wiąże się to między innymi z ograniczonymi możliwościami importowania gazu ziemnego, ropy oraz węgla kopalnianego spoza Europy. Znacznie zmniejszona ilość pozyskiwania surowców przekłada się bezpośrednio na wzrost cen energii elektryczanej. Sytuacja zmusiła rządzących do szybkiego reagowania i szukania potencjalnych rozwiązań służących obniżeniu zużycia prądu, tak aby obywatele czuli się bezpiecznie.

PSIM to skrót od angielskiej nazwy Physical Security Information Managment i dotyczy platformy umożliwiającej kompleksowe zarządzanie wszystkimi systemami zainstalowanymi w danym obiekcie lub na danym terenie. Oprogramowanie klasy PSIM pozwala na jednoczesne zarządzanie tak zróżnicowanymi systemami jak systemy bezpieczeństwa, łączności, transportu czy automatyki budynkowej. Natomiast platforma SMS (Security Managment System) umożliwia zarządzanie tylko systemami bezpieczeństwa. Zatem za jej pomocą możemy zarządzać np. systemami CCTV, PPOŻ, Kontroli Dostępu, Systemami Sygnalizacji Włamania i Napadu itp. Systemy SMS instaluje się aby umożliwić zarządzanie bezpieczeństwem obiektu z jednego miejsca i z poziomu jednej aplikacji.

Nowoczesna kontrola dostępu wykorzystuje to, co prawie każdy ma przy sobie praktycznie przez cały czas: smartfony. Fizyczne karty dostępu, tokeny i breloki jeszcze nie zniknęły, ale ich dominacja może wkrótce przejść do historii. Koszty produkcji i wymiany kart oraz obciążenia administracyjne związane z wydawaniem i unieważnieniem kart, od dawna nękają organizacje korzystające z fizycznych danych uwierzytelniających.

Telewizja przemysłowa CCTV (ang. Closed Circuit TeleVision) nazywana obecnie częściej monitoringiem wizyjnym, jest narzędziem umożliwiającym obserwację i rejestrację obrazu za pomocą kamer znajdujących się w pewnej odległości od obiektu. W systemach dozoru wciąż obecne są trzy rodzaje monitoringów wizyjnych - analogowy, hybrydowy oraz cyfrowy (czyli IP).

Wstęp

W ofercie W2 pojawił się nowy sygnalizator, który jest kolejnym przedstawicielem serii zewnętrznych sygnalizatorów głosowo-optycznych. SGO-Pgz3, bo o nim mowa podobnie jak poprzednicy spełnia wymagania norm zharmonizowanych EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006 oraz EN 54-23:2010. Na wyrób przez CNBOP-PIB wydane zostały Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia.

Wojna w Ukrainie uwidoczniła nam to, co wiedzieliśmy jako Polacy od dawna. Świat i nasz kraj nie jest całkowicie bezpieczny. Francis Fukuyama w „Końcu historii” nie miał racji, że nastąpił koniec konfliktów między systemami politycznymi. Stawia to nas jako kraj pogranicza w szczególnie trudnej sytuacji. Nikogo nie trzeba przekonywać, że w przyszłości mogą nasilić się działania wrogich państw mające na celu zdestabilizowanie naszej gospodarki. Systemem nerwowym każdego państwa jest infrastruktura krytyczna. Szczegółową jej definicję można znaleźć w Ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Dla uproszczenia można przyjąć, że są to wszystkie systemy zapewniające działanie państwa.

Jednym z najistotniejszych systemów jest system zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa. Bez różnych paliw nie byłoby energii elektrycznej, ogrzewania, wody, dostaw do sklepów i produkcji. Stanęłaby cała gospodarka. Dlatego elementy infrastruktury krytycznej znajdujące się w systemie zaopatrzenia wydają się najbardziej narażone na działania sabotażowe. Dlatego ich zabezpieczenie jest szczególnie istotne.

Według informacji zamieszczonych na portalu wysokienapięcie.pl w marcu 2020 roku główni dostawcy paliw płynnych mieli w Polsce łącznie 43 główne bazy paliwowe. W tym były 22 bazy paliwowe PERN, 15 Orlenu i 6 Lotosu. Sabotaż na takim obiekcie niosący za sobą przerwy w dostawach paliw płynnych byłby dużym utrudnieniem dla działania całego kraju. Dlatego bardzo istotne jest, aby elektroniczne systemy bezpieczeństwa chroniły zarówno cały obiekt – obwód, jak i obszary krytyczne wewnątrz obiektu – obrys. Terminy „obwód” i „obrys” zaczerpnięte są z dokumentu powstałego w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa pod tytułem „Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Załącznik 1. Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre praktyki i rekomendacje” i biorą się z podziału obiektu na strefy ochrony. W tym samym dokumencie wspomniano o konieczności stosowania elektronicznej ochrony zewnętrznej obiektu, choć bez szczegółów.

78Coraz bardziej zwiększa się świadomość, że nie tylko granica państwa wymaga szczególnej ochrony. Dotyczy to także lotnisk, elektrowni, rafinerii, składów paliwowych, magazynów i innych obiektów infrastruktury krytycznej niezbędnych dla funkcjonowania państwa lub poszczególnych instytucji. Oprócz ogrodzenia z kamerami przemysłowymi czy kontrolą dostępu, jednym z rozwiązań wspomagających pracę służb chroniących zarówno granice, jak i ważnych instalacji, są systemy ochrony perymetrycznej.

69Gdy mówimy o systemach monitoringu wizyjnego najczęściej myślimy o rozwiązaniach tradycyjnych, stosowanych do ochrony budynków i ich najbliższego otoczenia. Wyobrażamy sobie liczne kamery rozmieszczone po całym terenie i zasilone z tego samego źródła z którego zasilany jest dany obiekt. Jednakże możliwości systemów monitoringu na tym się nie kończą bowiem możemy korzystać także z rozwiązań mobilnych, pozwalających chronić np. tereny przygraniczne, farmy fotowoltaiczne, magazyny rolne umieszczone na polach czy place budów.

67Infrastrukturę krytyczną można zabezpieczać na różne sposoby. Dedykowane rozwiązania w zakresie wykorzystania elektronicznych systemów, takich jak telewizja dozorowa, kontrola dostępu czy sygnalizacji włamania i napadu posiada w swojej ofercie spółka Miwi Urmet. Dowodem na to jest szereg realizacji w obiektach o znaczeniu strategicznym. Zintegrowane systemy: telewizji przemysłowej (IndigoVision, NUUO, Milesight), kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu (Protege) chronią między innymi jednostki i magazyny wojskowe, dworce kolejowe oraz szpitale.

Ostatnio możemy pochwalić się dostarczeniem mobilnych wież monitoringu dla jednego z dostawców energii elektrycznej. To nowoczesna i bardzo uniwersalna forma monitoringu, a jednocześnie jeszcze mało popularna. Wieża jest kompletnym systemem telewizji przemysłowej zawierającym kamery, serwer rejestracji oraz układ zasilania i transmisji.