W ubiegłorocznych wydaniach niniejszego czasopisma (nr 4/2019, nr 5/2019 i nr 6/2019) omówiono kwestię obowiązujących regulacji prawnych dotyczących wprowadzania do obrotu (na rynek europejski i krajowy) oraz dopuszczania do użytkowania (w Polsce) wyrobów przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej, a także wymagane przez nie dokumenty „certyfikacyjne”. Zwrócenia uwagi wymaga jednak fakt, iż nie wszystkie wyroby, w tym również te stosowane w ochronie przeciwpożarowej, objęte są obowiązkiem wprowadzania do obrotu i/lub dopuszczania do użytkowania. Istnieje również pewna grupa wyrobów, które nie mogą być poddane ocenie według obowiązujących systemów oceny zgodności oraz oznakowane znakiem CE lub B i/lub znakiem jednostki dopuszczającej (CNBOP-PIB).

Sytuacje braku konieczności uzyskania atestacji (tj. certyfikacji i/lub dopuszczenia) wyrobu niejednokrotnie uniemożliwiają producentom otrzymanie potwierdzenia przez niezależną jednostkę konkretnych właściwości produkowanych przez nich wyrobów. Sytuacje jw. działają również na niekorzyść odbiorców tych wyrobów, którzy chcieliby mieć pewność, co do spełnienia deklarowanych przez producenta cech i właściwości użytkowych wyrobu. Na przestrzeni kilku lat zauważalne jest więc zainteresowanie tych stron obszarem tzw. dobrowolnej certyfikacji wyrobów, jak również obszarem opinii technicznych.

W niniejszym artykule autorzy omówią rodzaje dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, na przykładzie tych ofertowanych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB), jak również obszar wydawanych przez CNBOP-PIB opinii technicznych.

Certyfikacja zgodności wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej

Certyfikacja zgodności wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej prowadzona jest według systemu N1, wskazanego w normie PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności – Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów, w oparciu o wymagania norm wyrobów lub technicznych dokumentów kryterialnych opracowanych przez CNBOP-PIB.

Certyfikację tą prowadzi się w oparciu o:

 • ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2016, poz. 542, z późn. zm.);
 • Polską Normę PN-EN ISO/IEC 17067 Ocena zgodności – Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów;
 • Polską Normę PN-EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.

Wykaz wyrobów, dla których CNBOP-PIB oferuje certyfikację według wskazanego powyżej programu certyfikacji zamieszczono w informatorze CNBOP-PIB dot. certyfikacji zgodności wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej (PC-DO), dostępnym na stronie internetowej Instytutu. Pośród tych wyrobów wyróżnić można m.in. systemy sygnalizacji pożarowej, stałe urządzenia gaśnicze, urządzenia gaśnicze tryskaczowe i zraszaczowe oraz ich części składowe, środki ochrony indywidualnej, sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej, armaturę i osprzęt pożarniczy, pojazdy pożarnicze.

Posiadaczem certyfikatu zgodności (wnioskodawcą) może być producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel, bądź też użytkownik wyrobu. Warunkiem rozpoczęcia procesu certyfikacji zgodności jest uzgodnienie przez CNBOP-PIB i wnioskodawcę kwestii dotyczącej kryteriów oceny rozpatrywanego wyrobu. Proces przeprowadzenia certyfikacji zgodności wyrobu obejmuje następujące etapy:

 • zgłoszenie wyrobu do certyfikacji;
 • weryfikację formalną wniosku oraz złożonej dokumentacji;
 • badania wyrobu i analizę wyników badań;
 • ocenę warunków produkcji wyrobu;
 • ocenę i weryfikację dokumentacji wyrobu oraz podjęcie decyzji w procesie certyfikacji.

W dalszej części artykułu przedstawiono ogólną charakterystykę poszczególnych etapów procesu oceny zgodności wyrobu.

Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji

Wnioskodawca, występując o przeprowadzenie dobrowolnego procesu zgodności wyrobu, zobowiązany jest dostarczyć do CNBOP-PIB podpisany oryginał wniosku o przeprowadzenie certyfikacji zgodności wyrobu. Formularz ten zawiera podstawowe informacje niezbędne do rozpoczęcia procesu certyfikacji. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć, wskazaną w nim, kompletną dokumentację.

Weryfikacja formalna wniosku oraz złożonej dokumentacji

Wniosek złożony przez wnioskodawcę podlega formalnej, wstępnej ocenie pod kątem poprawności umieszczonych w nim zapisów, a także pod kątem kompletności i poprawności załączonej do wniosku dokumentacji. W przypadku pozytywnego wyniku wstępnej oceny, następuje jego rejestracja i tym samym formalne rozpoczęcie procesu certyfikacji zgodności wyrobu. Na tym etapie wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie rejestracji wniosku, jak również program niezbędnych do wykonania badań laboratoryjnych. W przypadku negatywnego wyniku wstępnej oceny wniosku, wnioskodawca jest informowany przez CNBOP-PIB o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień lub poprawek.

 

01

 

Badania wyrobu i analiza wyników badań

Badania laboratoryjne wyrobu wnioskodawca wykonuje zgodnie z programem badań opracowywanym na podstawie technicznego dokumentu odniesienia, przyjętego jako kryterium w procesie certyfikacji zgodności wyrobu. W odróżnieniu od obowiązkowej oceny zgodności (tj. „europejskiej” i krajowej certyfikacji stałości właściwości użytkowych oraz dopuszczenia do użytkowania), w której uznaje się wyłącznie wyniki badań akredytowanych, w procesie dobrowolnej certyfikacji zgodności mogą być również uznawane wyniki badań nieakredytowanych, o ile zostały wykonane metodami akceptowalnymi przez Instytut.

W przypadku dostarczenia przez wnioskodawcę posiadanych wyników badań wyrobu, Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB (DC CNBOP-PIB) dokonuje ich analizy i oceny oraz informuje o ich wyniku wnioskodawcę, przedstawiając ewentualny program badań uzupełniających. Po otrzymaniu kompletu wyników badań, DC CNBOP-PIB ponownie przystępuje do ich analizy i oceny, w odniesieniu do uzgodnionych wcześniej kryteriów oceny wyrobu.

Ocena warunków produkcji wyrobu

Po otrzymaniu pozytywnych wyników badań laboratoryjnych, na potrzeby procesu certyfikacji zgodności wyrobu, CNBOP-PIB przeprowadza ocenę warunków techniczno-organizacyjnych (WTO) produkcji wyrobu w zakładzie/-ach produkującym/- ch wyrób. Ocena WTO to niezależny, udokumentowany proces uzyskiwania dowodów, stwierdzenia faktów i ich obiektywnej oceny, w celu określenia stopnia spełnienia wymagań zapewniających warunki stabilnej i powtarzalnej produkcji wyrobów. Wymagania CNBOP-PIB w tym zakresie również opublikowane są na stronie internetowej Instytutu.

Podczas oceny WTO zespół oceniający dokonuje analizy dokumentacji, a także oceny warunków wytwarzania oraz kontroli wyrobu. Wyniki oceny zespół oceniający przedstawia w raporcie/-ach z oceny WTO. Raport/-y stanowi/-ą podstawę oceny warunków produkcji wyrobu w procesie certyfikacji zgodności wyrobu. W przypadku posiadania przez CNBOP-PIB wyników oceny WTO wykonanej w okresie ostatnich 3 lat, możliwe ich jest uznanie na potrzeby aktualnie prowadzonego procesu.

Ocena i weryfikacja dokumentacji wyrobu oraz podjęcie decyzji w procesie certyfikacji

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny WTO, dokumentacja zgromadzona w procesie certyfikacji zgodności wyrobu jest przedmiotem końcowej analizy i oceny, których wyniki stanowią podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia certyfikacji zgodności wyrobu.

Potwierdzeniem udzielenia certyfikacji zgodności wyrobu jest certyfikat zgodności wydawany na okres nie dłuższy niż 5 lat. Certyfikat zgodności wyrobu zawiera m.in. dane identyfikujące wyrób, a także stwierdzenie przez stronę trzecią spełnienia wymagań określonych w dokumencie stanowiącym kryteria oceny wyrobu (normie/- ach wyrobu lub specyfikacji/-ach technicznej/-ych wyrobu).

Stosowanie i wykorzystanie udzielonej certyfikacji

Certyfikat zgodności może być stosowany przez jego posiadacza zgodnie z warunkami umowy o nadzorowaniu udzielonej certyfikacji zgodności wyrobu, zawartej z CNBOP-PIB. Ponadto posiadacz certyfikatu zgodności, wydanego przez CNBOP-PIB, zobowiązany jest do oznakowania wyrobu skrótem literowym CNBOP-PIB (bez logo Instytutu) oraz numerem certyfikatu.

02

Nadzór nad udzielonym certyfikatem

Nadzór nad udzielonym przez CNBOP-PIB certyfikatem zgodności wyrobu realizowany jest poprzez:

 • ocenę warunków techniczno-organizacyjnych (WTO) produkcji wyrobu w zakładzie/-ach produkującym/-ch wyrób, wykonywaną raz na 3 lata
 • przegląd i analizę informacji o reklamacjach składanych producentowi w poprzednim roku kalendarzowym (w stosunku do roku, w którym prowadzony jest nadzór) oraz ocenę podejmowanych działań korygujących i zapobiegawczych.

Dobrowolna ocena zgodności wyrobów budowlanych wprowadzanych na rynek zjednoczonych emiratów arabskich

Dobrowolna certyfikacja zgodności wyrobów budowlanych wprowadzanych na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich (zwana dalej dobrowolną certyfikacją zgodności UAE) prowadzona jest według systemu 5, wskazanego w normie ISO/IEC 17067:2013 Conformity assessment – Fundamentals of product certification and guidelines for product certification scheme, zgodnie z akredytacją udzieloną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich – Kwatera Główna Obrony Cywilnej (United Arab Emirates Ministry of Interior Civil Defense G.H.Q). Wyjaśnić należy, iż ten rodzaj certyfikacji jest dobrowolny w Polsce (nie jest wymagany przy sprzedaży wyrobów na rynek polski), natomiast jest niezbędny do wprowadzenia wyrobów budowlanych na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Certyfikację tą prowadzi się w oparciu o:

 • document „UAE Fire and life safety code of practice”, edycja 2017;
 • ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2016, poz. 542, z późn. zm.);
 • normę ISO/IEC 17067:2013 Conformity assessment – Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes.

Listę wyrobów budowlanych, dla których CNBOP-PIB oferuje dobrowolną certyfikację zgodności UAE przedstawia tabela nr 1.

 

03

 

Wnioskodawcą o przeprowadzenie procesu dobrowolnej certyfikacji zgodności UAE może być producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel, dla którego CNBOP-PIB udzieliło (lub jest w trakcie procesu udzielania) certyfikacji stałości właściwości użytkowych (tzw. certyfikacji CPR).

Proces dobrowolnej certyfikacji zgodności przeprowadzanej na potrzeby wydania certyfikatu zgodności uznawanego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich obejmuje następujące etapy:

 • zgłoszenie wyrobu do dobrowolnej certyfikacji zgodności UAE;
 • weryfikację formalną wniosku oraz złożonej dokumentacji;
 • określenie charakterystyk wyrobu;
 • inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;
 • ocenę dokumentacji wyrobu oraz podjęcie decyzji w procesie certyfikacji. Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę poszczególnych etapów procesu oceny zgodności UAE wyrobu budowlanego.

Zgłoszenie wyrobu do dobrowolnej certyfikacji zgodności UAE

Wnioskodawca, występując o przeprowadzenie procesu dobrowolnej certyfikacji zgodności UAE wyrobu budowlanego, w przypadku procesu prowadzonego równolegle z procesem certyfikacji stałości właściwości użytkowych (CPR), powinien dostarczyć do CNBOP-PIB podpisane oryginały wniosków o przeprowadzenie procesu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz o przeprowadzenie procesu dobrowolnej oceny zgodności wyrobu budowlanego (na potrzeby wydania certyfikatu zgodności uznawanego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich). Na potrzeby równolegle prowadzonych obydwu procesów (tj. certyfikacji CPR i UAE) należy załączyć jeden kompletny zestaw wymaganej dokumentacji. W przypadku, gdy wnioskodawca wnioskuje o przeprowadzenie procesu dobrowolnej oceny zgodności UAE wyrobu budowlanego na podstawie wydanego już przez CNBOP-PIB certyfikatu stałości właściwości użytkowych (CPR), przedkłada do CNBOP-PIB oryginał wniosku oraz:

 • kartę/-y katalogową/-e przedmiotowego/- ych wyrobu/-ów, zawierającą/-e aktualny nr i datę wydania;
 • pisemną informację Producenta o zmianach w wyrobie/-ach oraz w systemie zakładowej kontroli produkcji (ZKP);
 • pisemne pełnomocnictwo producenta dla wnioskodawcy do wykonywania w jego imieniu określonych zadań wraz z ich zakresem (w przypadku gdy wnioskodawcą jest upoważniony przedstawiciel producenta);
 • pisemne upoważnienie właściciela sprawozdania/-ń z badań i/lub raportu z inspekcji ZKP dla wnioskodawcy do posługiwania się nimi w procesie dobrowolnej oceny zgodności UAE (w przypadku gdy właścicielem tych dokumentów jest podmiot inny niż wnioskodawca).

Weryfikacja formalna wniosku oraz złożonej dokumentacji

Złożona przez wnioskodawcę aplikacja podlega wstępnej formalnej ocenie pod kątem poprawności zawartych w niej zapisów, a także kompletności i poprawności załączonej dokumentacji. W przypadku pozytywnego wyniku oceny, następuje rejestracja wniosku i tym samym formalne rozpoczęcie procesu dobrowolnej certyfikacji zgodności UAE wyrobu budowlanego. W przypadku negatywnego wyniku wstępnej oceny wniosku, wnioskodawca jest informowany przez CNBOP-PIB o konieczności dokonania niezbędnych poprawek i/lub uzupełnień.

 

04

 

Określenie charakterystyk wyrobu

W ramach procesu dobrowolnej oceny zgodności UAE, CNBOP-PIB określa właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, w oparciu o mającą/-e zastosowanie zharmonizowaną/- e normę/-y wyrobu oraz wydany uprzednio dla tego wyrobu certyfikat stałości właściwości użytkowych (CPR). W odróżnieniu do certyfikacji CPR oraz dobrowolnej certyfikacji wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, w których Producent może zadeklarować jakie charakterystyki chce potwierdzić, w procesie dobrowolnej oceny zgodności UAE prowadzonej w CNBOP-PIB weryfikowane są wszystkie charakterystyki określone w europejskiej specyfikacji technicznej. Właściwości te muszą być potwierdzone wyłącznie akredytowanymi wynikami badań laboratoryjnych.

Inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji

Obowiązkiem producentów wyrobów budowlanych poddanych procesowi dobrowolnej oceny zgodności UAE jest zapewnienie wdrożenia procedur zapewniających utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu. Wymagania dla zakładowej kontroli produkcji, uwzględniającej szczególne warunki procesu produkcyjnego danego wyrobu budowlanego, określają mające zastosowanie normy zharmonizowane wyrobów.

Proces dobrowolnej oceny zgodności UAE wyrobów budowlanych, prowadzonej przez CNBOP-PIB, obejmuje wykonanie inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji (ZKP) w miejscu/- ach produkcji wyrobu. W przypadku posiadania wyników inspekcji ZKP wykonanej przez zespół oceniający CNBOP-PIB w okresie bieżącego i poprzedzającego roku kalendarzowego, dla wskazanego przez wnioskodawcę zakładu/-ów produkcyjnego/- ych produkującego/-ych:

 • wyrób będący przedmiotem procesu dobrowolnej oceny zgodności UAE;
 • wyrób o zbliżonej konstrukcji i zakresie właściwości użytkowych do wyrobu, dla którego prowadzi się proces dobrowolnej oceny zgodności UAE,

możliwe jest odstąpienie od wykonania inspekcji ZKP przed wydaniem certyfikatu zgodności uznawanego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Ocena dokumentacji wyrobu oraz podjęcie decyzji w procesie certyfikacji

Dokumentacja zgromadzona w procesie dobrowolnej oceny zgodności UAE jest przedmiotem oceny, której wyniki stanowią podstawę do podjęcia decyzji o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu zgodności uznawanego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Potwierdzeniem udzielenia dobrowolnej certyfikacji zgodności UAE jest dokument określany jako „Certificate of Compliance” (w skrócie CoC), wydawany na okres zgodny z terminem ważności przypisanego do niego certyfikatu stałości właściwości użytkowych (CPR). Przedmiotowy certyfikat zgodności zawiera m.in. następujące informacje:

 • numer certyfikatu zgodności (CoC);
 • okres ważności certyfikatu;
 • opis wyrobu oraz dane identyfikujące wyrób;
 • wykaz potwierdzonych w procesie zasadniczych charakterystyk wyrobu;
 • numer certyfikatu stałości właściwości użytkowych (CPR).

Stosowanie i wykorzystanie udzielonej certyfikacji

Posiadacz certyfikatu zgodności (CoC) wydanego przez CNBOP-PIB, w okresie jego ważności, zobowiązany jest znakować, objęty/-e nim wyrób/-y numerem przedmiotowego certyfikatu oraz logiem CNBOP-PIB, zgodnie z dokumentem „Zasady stosowania logo CNBOP-PIB na potrzeby dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów budowlanych wprowadzanych na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich”, dostępnym na stronie internetowej Instytutu.

05

Nadzór nad udzielonym certyfikatem

CNBOP-PIB sprawuje nadzór nad wydanymi certyfikatami zgodności CoC poprzez oceny i ewaluacje zakładowej kontroli produkcji (ZKP), wykonywane w zakładach produkujących certyfikowane wyroby. Inspekcje ZKP w nadzorze wykonywane są co najmniej raz w roku, niemniej jednak CNBOP-PIB zastrzega sobie prawo do wykonania dodatkowej inspekcji ZKP na zlecenie przedstawicielstwa United Arab Emirates Ministry of Interior Civil Defense G.H.Q. W praktyce inspekcje w nadzorze nad udzielonymi certyfikatami zgodności (CoC) prowadzone są równocześnie z inspekcjami ZKP w nadzorze nad udzielonymi innymi certyfikatami, w tym m.in. certyfikatami stałości właściwości użytkowych (CPR).

Opinie techniczne CNBOP-PIB

Opinie techniczne wydawane przez CNBOP-PIB są kolejnym dokumentem dobrowolnym, potwierdzającym przydatność wyrobu do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, w którym możliwe jest zawarcie informacji o właściwościach technicznych i użytkowych wyrobu niepodlegającego obowiązkowej ocenie lub o właściwościach przewyższających poziom wymagań zasadniczych. W odróżnieniu od omawianych powyżej dobrowolnych ocen zgodności wyrobów, opinie techniczne wydawane przez CNBOP-PIB nie są dokumentem certyfikacyjnym i nie podlegają nadzorowi. Przedmiotowe opinie wydawane są na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia ich ważności o kolejne 2 lata.

Opinie techniczne CNBOP-PIB są wydawane dla wyrobów i/lub zestawów wyrobów:

 • systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, przewodów i kabli do instalacji przeciwpożarowych, zespołów kablowych, stałych urządzeń gaśniczych – w zakresie deklarowanych dodatkowych właściwości i funkcjonalności, niebędących w zakresie norm i wydawanych specyfikacji technicznych (aprobat technicznych, ocen technicznych) lub przewyższających poziom wymagań, określonych w tychże dokumentach;
 • sprzętu pożarniczego i ratowniczego – w zakresie wyrobów niepodlegających obowiązkowi wprowadzenia do obrotu na rynek europejski lub krajowy i/lub dopuszczenia do użytkowania.

W ramach procesu udzielania opinii technicznej, CNBOP-PIB dokonuje oceny dokumentacji wyrobu oraz wyników badań wyrobu wykonanych w akredytowanych laboratoriach. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest także uznanie wyników badań wyrobu wykonanych w laboratoriach nieakredytowanych. W przypadku, gdy producent lub dostawca wyrobu nie dysponuje wynikami badań, opracowywany jest program badań, których wykonanie jest niezbędne do udzielenia opinii technicznej.

Uzyskanie Opinii Technicznej CNBOP-PIB upoważnia jej właściciela (producenta lub dostawcę wyrobu) do znakowania wyrobu i związanej z nim dokumentacji znakiem „OPINIA TECHNICZNA CNBOP-PIB”.

06

Podsumowanie

Certyfikacja dobrowolna i opinie techniczne mają na celu gwarantować, iż wyróżnione np. w reklamie lub na etykiecie szczególne cechy wyrobu posiadają potwierdzenie w rzeczywistości, jak również umożliwiać sprzedaż wyrobów na innych rynkach. Ponadto pomagają rozwiać wątpliwości konsumentów w kwestii rzetelności informacji przekazywanych im przez producentów. W związku z powyższym, co do zasady przyjmuje się, że system certyfikacji i opinii technicznych powinien bazować na niezależnej ocenie wykonywanej przez stronę trzecią. W artykule przybliżono fakultatywne systemy oceny wyrobów, niezwiązane z żadnym z usankcjonowanych w przepisach prawa w Polsce. Na szczęście przepisy unijne nie stoją na przeszkodzie w tworzeniu i stosowaniu systemów dobrowolnych.

Nie ulega wątpliwości, iż dobrowolne systemy certyfikacji, jak również opinie techniczne wydawane dla wyrobów związanych z bezpieczeństwem (w tym bezpieczeństwem pożarowym), prowadzone przez niezależny instytut, mogą przynieść korzyści wszystkim uczestnikom procesu budowlanego, w tym:

 • producentom – zwiększając udział w określonym segmencie, jak również rynek zbytu i wyższe ceny certyfikowanych wyrobów, potwierdzając określone właściwości wyrobu,
 • pośrednikom / przedstawicielom firm – gwarantując przestrzeganie norm, ochronę reputacji produktów, jak również potwierdzenie zalet jakościowych deklarowanych przez producentów,
 • konsumentom – zapewniając rzetelność informacji na temat określonego produktu, autentyczność cech użytkowych i posiadanych właściwości.

Niezależnie od powyższego należy jednak pamiętać, że obowiązujące regulacje prawne dotyczące wprowadzania do obrotu oraz dopuszczania do użytkowania wyrobów przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej, jak również dokumenty odniesienia (normy wyrobów, specyfikacje techniczne wyrobów) podlegają stałym aktualizacjom, mającym na celu dostosowanie do ciągłej dynamiki rynku tych wyrobów. Mogą się zatem zdarzyć sytuacje, że wyroby, które uprzednio nie podlegały obowiązkowi wprowadzania do obrotu i/lub użytkowania, po zmianach przepisów i/lub dokumentów odniesienia, już takiemu obowiązkowi będą podlegały. W takich sytuacjach wydawane w trybie dobrowolnym certyfikaty zgodności i opinie techniczne nie tracą ważności, a producenci tych wyrobów muszą dokonać oceny zgodności w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.

Literatura

 • [1] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2016, poz. 542, z późn. zm.);
 • [2] Polska Norma PN-EN ISO/IEC 17067 Ocena zgodności – Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów;
 • [4] Informator – certyfikacja zgodności wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej (PC-DO)
 • [5] Informator dobrowolna ocena zgodności wyrobów wprowadzanych na runek Zjednoczonych Emiratów Arabskich
 • [6] strona internetowa CNBOP-PIB, www.cnbop.pl, [dostęp styczeń 2020 r.].

 

Urszula Garlińska, Ilona Majka Michał Pietrzak, Marcin Wawerek
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

 

 

Pin It