PSIM to skrót od angielskiej nazwy Physical Security Information Managment i dotyczy platformy umożliwiającej kompleksowe zarządzanie wszystkimi systemami zainstalowanymi w danym obiekcie lub na danym terenie. Oprogramowanie klasy PSIM pozwala na jednoczesne zarządzanie tak zróżnicowanymi systemami jak systemy bezpieczeństwa, łączności, transportu czy automatyki budynkowej. Natomiast platforma SMS (Security Managment System) umożliwia zarządzanie tylko systemami bezpieczeństwa. Zatem za jej pomocą możemy zarządzać np. systemami CCTV, PPOŻ, Kontroli Dostępu, Systemami Sygnalizacji Włamania i Napadu itp. Systemy SMS instaluje się aby umożliwić zarządzanie bezpieczeństwem obiektu z jednego miejsca i z poziomu jednej aplikacji.

Obecnie nadzór i sterowanie systemami różnych producentów z aplikacji jednego, konkretnego producenta nie jest możliwe. Dlatego właśnie powstały systemy SMS pozwalające scentralizować zarządzanie i nadzór na poziomie jednej aplikacji a wspólny interfejs oraz możliwość powiązania różnych systemów pozwala na uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa obiektu. Systemy SMS nie pozwalają na "ukrywanie" usterek w poszczególnych systemach bezpieczeństwa. Przykładowo system SMS nie pozwoli na wprowadzenie blokady na niesprawnych elementach tym samym nie pozwoli np. zablokować czujek PPOŻ, które aktualnie są niesprawne i zakłócają prace systemu PPOŻ. Dzięki temu obsługa systemu PPOŻ zmuszona jest wymienić taką czujkę na nową i przywrócić tym samym system PPOŻ do pełnej sprawności. Oczywiście mniejsze znaczenie miałoby to w przypadku awarii elementów systemu np. kontroli dostępu jednakże w przypadku kluczowych systemów mających bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo ta cecha systemów SMS jest bardzo potrzebna i pożądana. Zamiast wielu systemów działających obok siebie, są one teraz zintegrowane w jednym centralnym rozwiązaniu. W ten sposób codzienna obsługa systemów bezpieczeństwa staje się jasnym i spójnym zadaniem dla operatorów ochrony. Muszą teraz tylko nauczyć się obsługi SMS-a zamiast wielu różnych aplikacji, które często znajdują się w centrum kontroli bezpieczeństwa. Jednym słowem, SMS umożliwia centralne zarządzanie systemami bezpieczeństwa, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i świadomości sytuacyjnej, zapewniając jednocześnie lepszy sposób oceny zagrożeń bezpieczeństwa. Zaletą systemów SMS, o której nie zawsze się pamięta, są niższe koszty szkolenia operatorów systemu, którzy muszą nauczyć się obsługiwać tylko SMS’a a nie kilku systemów składowych.

Integracja danych z wielu źródeł sprawia, że systemy stają się inteligentniejsze, a tym samym bardziej efektywne. SMS ma jednak pewne ograniczenia, dlatego też powstała platforma PSIM, która okazuje się zdecydowanie bardziej skuteczna dla obiektów z wieloma złożonymi systemami.

Platforma oprogramowania PSIM to platforma, która integruje wszystkie systemy związane z bezpieczeństwem budynku lub obszaru wielostanowiskowego w jednym, intuicyjnym interfejsie. Podobnie jest z SMS-em. Ale tam, gdzie SMS jest w większości zdolny jedynie do integracji systemów bezpieczeństwa i alarmów, platforma PSIM może pójść znacznie dalej łącząc ze sobą nie tylko systemy bezpieczeństwa ale także inne systemy budynkowe. Takie zintegrowanie wszystkich systemów za pomocą platformy PSIM ma na celu obniżyć koszty oraz poprawić wydajność i bezpiezwalające scentralizować zarządzanie i nadzór na poziomie jednej aplikacji a wspólny interfejs oraz możliwość powiązania różnych systemów poczeństwo. Zastosowanie integracji systemów za pomocą platformy PSIM zapewnia:

  • nieprzerwane działanie systemów różnych „ukrywanie” usterek w poszczególnych systemach producentów lub integratorów,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa we wszystkich obiektach, 
  • możliwość pracy w rozległej i różnorodnej strukturze, 
  • czytelny i intuicyjny graficzny interfejs użytkownika.

Można powiedzieć, że system PSIM jest tzw. hipernadzorcą budynku – czyli jest systemem nadrzędnym nad wszystkimi innymi systemami. PSIM jako hipernadzorca łączy i zarządza wszystkimi systemami w budynku, podczas gdy nadzorca zarządza tylko określonym systemem – czyli tak naprawdę fragmentem całego systemu PSIM. Przykładowym nadzorcą może być system zarządzający tylko kontrolą dostępu czy systemami CCTV.07 11

Dziś szybkie i skuteczne lokalizowanie i rozwiązywanie problemów powstałych w budynku ma niezwykle duże znaczenie. Operatorzy PSIM mogą skutecznie podejmować działania w przypadku wyzwolenia alarmu w dowolnym podsystemie – jak np. CCTV czy wykrycia pożaru. Ponadto operatorzy mogą generować raporty w celu oceny wydajności podsystemów oraz tworzyć szczegółowe statystyki zdarzeń.

Korzystanie z oprogramowania PSIM wymaga zaangażowania wielu podmiotów, którzy odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu sukcesu platformy. Każdy z nich ma do odegrania określoną rolę w zarządzaniu systemami budynkowymi i ich optymalizacji, a ich współpraca jest niezbędna do osiągnięcia pełnego potencjału oprogramowania PSIM. Głównym celem oprogramowania PSIM jest operator, który będzie codziennie korzystał z platformy. Interfejs powinien być atrakcyjny, przejrzysty i intuicyjny. Jeśli operator musi wyszukać określone przyciski w sytuacji kryzysowej, oznacza to, że oprogramowanie PSIM nie wykonuje poprawnie swojej pracy. Każda platforma PSIM powinna być w stanie zapewnić narzędzie do zarządzania dla menedżerów ds. bezpieczeństwa.

Do podstawowych korzyści wynikających ze stosowania platformy PSIM należą: 

  • możliwość kontroli ryzyka – polega to na szybkim wykrywaniu i obsłudze alarmów i zdarzeń zgodnie ze zdefiniowanym przepływem pracy, 
  • redukcja kosztów – poprzez ograniczenie kosztów ochrony, których zdecydowaną większość pochłaniała dotychczas stała obecność w obiektach wyspecjalizowanych pracowników ochrony, 
  • zwiększenie świadomości sytuacyjnej u operatorów systemu – operatorzy są uruchamiani za pomocą powiadomień, błysków i dźwięków. Korzystając z predefiniowanego przepływu pracy, mogą szybko obsłużyć wszystkie alarmy i zdarzenia,
  • skalowalność systemu – system PSIM może rozwijać się zgodnie z oczekiwaniami i możliwościami budżetowymi jednostki. Skalowalność systemu PSIM pozwala rozbudować go później o kolejne systemy lub obszary do zabezpieczenia.

Systemy klasy PSIM znalazły zastosowanie również w obiektach infrastruktury krytycznej. W więzieniach, elektrowniach gazowych, wiatrowych czy farmach fotowoltaicznych wymagane są najwyższej jakości systemy podnoszące efektywność procesów, dające wysoki poziom bezpieczeństwa, umożliwiające natychmiastową reakcję w sytuacjach awaryjnych oraz dostarczające jednoznaczne informacje pozwalające ocenić sytuację o zagrożeniu – a takie właśnie są systemy klasy PSIM.


 Robert Gabrysiak

Pin It