10

Ochrona obiektów logistycznych i magazynowych to nie tylko zabezpieczenie nieruchomości, ale również obiektów mobilnych. Jest skomplikowanym zadaniem, ponieważ ochraniamy kilkadziesiąt, a czasem nawet kilkaset obiektów.

Aby obiekt był bezpieczny nie może zabraknąć żadnego z poniższych składników systemu bezpieczeństwa. Do składników tych zalicza się:

  • Ochronę fizyczną
  • Ochronę techniczną
  • Elektroniczne systemy zabezpieczeń.

Należy podkreślić iż wszystkie te składniki powinny być odpowiednio wyważone bowiem uzupełnianie braków jednego składnika pozostałymi może generować niepotrzebnie zwiększone koszty całego systemu.

Rozpocznijmy z11atem od ochrony fizycznej. Odpowiednie rozmieszczenie posterunków ochrony fizycznej da nam gwarancję kontroli pojazdów i pieszych wjeżdżających czy wchodzących na teren obiektu jak i tych opuszczających obiekt. Dlatego też posterunki powinno umieszczać się przy każdej bramie wjazdowej jak i wejściu dla pieszych. Ochrona fizyczna jest realizowana przez ludzi ze wszystkimi wadami i zaletami takiego rozwiązania. Pamiętajmy, że każdy człowiek jest inny - ma inne poczucie obowiązku, inny stopień skupienia, może „mieć gorszy dzień” czy też może ulegać pokusom łapówkarstwa i przymykania oczu np. na „drobne” kradzieże. Dlatego niewłaściwie dobrani pracownicy posterunków ochrony mogą skutecznie sparaliżować system bezpieczeństwa obiektu a tylko odpowiednia weryfikacja ludzi oraz pojazdów, które chcą dostać się bądź opuścić teren obiektu, pozwoli na sprawne zarządzanie systemem bezpieczeństwa.

Jeśli obiekt logistyczny lub magazynowy jest bardzo duży zaleca się także wprowadzenie patroli pieszych tzw. rejestrowanych obchodów, które odbywają się wg określonego harmonogramu a strażnicy w tym czasie patrolują najbardziej strategiczne punkty obiektu takie jak np. rampy załadunkowe, miejsca postoju dla kierowców oczekujących na załadunek czy też strefy załadunku i wyładunku. Odpowiednio przemyślane rozwiązania technologiczne mogą doskonale wspomóc ochronę fizyczną.

Pierwsze z nich to zabezpieczenia mechaniczne. Zabezpieczenia te decydują jak szybko intruz może dostać się do środka obiektu. Jako tego typu zabezpieczenia stosuje się głównie zamki mechaniczne, kraty, rygle itp. choć należą do nich także przegrody konstrukcyjne takie jak: ściany, stropy, konstrukcje bram czy ogrodzenia.

Kolejnym elementem systemu bezpieczeństwa są elektroniczne systemy zabezpieczeń czyli takie systemy jak:

  • Systemy Sygnalizacji Kradzieży (SSK)
  • Systemy Sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
  • Systemy Kontroli Dostępu (KD) oraz Rejestracji Czasu Pracy (RCP)
  • Systemy Kontroli Wartowników (SKW)
  • Systemy Nadzoru Wizyjnego (CCTV)
  • Systemy Sygnalizacji Pożaru oraz systemy odpowiedzialne za jego gaszenie i oddymianie.

Powyżej wymienione systemy stosuje się w zależności od potrzeb i wymagań obiektu czy też życzeń jego właściciela. Prawie zawsze montowane są systemy SSWiN oraz CCTV. Ważne jest jednak aby wszystkie zainstalowane systemy poprawnie ze sobą współpracowały - dlatego systemy integruje się i zarządza jednym wspólnym oprogramowaniem. Dzięki integracji, poszczególne podsystemy mogą wymieniać pomiędzy sobą informacje i podejmować odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Przykładowo - otwarcie drzwi ewakuacyjnych generuje alarm (SSWN), a obraz z zagrożonego miejsca jest natychmiast wyświetlany na monitorze alarmowym. Kolejnym przykładem może być wykrycie pożaru przez system sygnalizacji pożaru i natychmiastowe uruchomienie systemu gaszenia oraz generującego wcześniej nagrane komunikaty dotyczące ewakuacji. Przykładów takich integracji można by podawać wiele. Najważniejsze jednak jest aby doborem, montażem i integracją poszczególnych systemów zajęła się profesjonalna firma mająca już wiele realizacji na swoim koncie.12

W zamkniętych, w określonych godzinach magazynach, bardzo dobrze sprawdzą się systemy SSWiN, które reagują alarmem po wykryciu ruchu przez odpowiednio rozmieszczone czujki ruchu. Jednakże SSWiN nie do końca okazują się przydatne w pomieszczeniach, gdzie ruch ludzi odbywa się 24h na dobę. Wtedy zdecydowanie bardziej skutecznymi okazują się systemy kamer rejestrujące poszczególne zdarzenia (CCTV). Obraz jest nagrywany i przechowywany dzięki czemu można łatwo odszukać wydarzenie i określić jego sprawcę.

Zarówno w obiektach logistycznych jak i magazynowych warto zainstalować systemy kontroli dostępu. Gwarantuje on bowiem, że nikt, kto wcześniej nie otrzymał odpowiednich uprawnień, nie dostanie się do środka obiektu lub wybranego pomieszczenia.

Bardzo przydatne okazują się także systemy kontroli kradzieży. Najczęściej widzimy je jako bramki, przez które musi przejść każdy pracownik opuszczający obiekt. Bramki antykradzieżowe pozwalają skutecznie wykryć wszelkie próby kradzieży towaru i często ułatwiają oraz usprawniają pracę ochrony fizycznej.

Prawidłowo zaprojektowany system bezpieczeństwa obiektu powinien być odporny na różnego typu zagrożenia począwszy od włamania poprzez włamania z kradzieżą, kradzieże pracownicze po napad. Jak zatem powinien zachować się nasz system po wykryciu włamania z kradzieżą. Otóż dobrane zabezpieczenie mechaniczne powinno być na tyle wytrzymałe, że nie zostanie pokonane przez włamywacza do czasu przybycia ochrony fizycznej. Jednocześnie ochrona ta powinna być odpowiednio wcześniej poinformowana przez system elektronicznych zabezpieczeń, który również wskaże ochronie miejsce włamania.13

Na zakończenie rozważań dotyczących zabezpieczeń obiektów logistycznych i magazynowych warto kilka słów poświęcić systemom zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przepisy prawne wyraźnie określają, jakie wymagania spełniać muszą obiekty magazynowe pod kątem ochrony przeciwpożarowej. Zastosowanie się do nich pozwala na znaczące ograniczenie zagrożenia, jakie wiąże się z powstaniem i rozprzestrzenieniem ognia. W obiektach magazynowych przechowywane są różne materiały, które mogą być łatwopalne i zwiększać prawdopodobieństwo pożaru. Do podstawowych systemów przeciwpożarowych stosowanych w obiektach magazynowych zalicza się systemy ręczne czyli węże, hydranty i urządzenia gaśnicze. Magazyn musi posiadać systemy kontroli, automatycznego wykrywania i sygnalizowania pożaru, a także tryskacze przeciwpożarowe oraz inne instalacje do gaszenia ognia. Każdy obiekt powinien być wyposażony w urządzenia do usuwania dymu i kontroli temperatury. Do obowiązków właścicieli i zarządców magazynów należy utrzymywanie urządzeń i gaśnic w prawidłowym stanie technicznym i funkcjonalnym, wyposażenie obiektu w odpowiednie wyłączniki prądu oraz umieszczenie znaków bezpieczeństwa zgodnych z polskimi normami na odpowiednich miejscach. Instalacje tryskaczowe oraz inne systemy przeciwpożarowe należy poddawać regularnym kontrolom. Niezbędne jest też umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji postępowania w przypadku pożaru, włącznie z wykazami telefonów alarmowych.

Zastosowanie bardzo rozbudowanych systemów technicznej ochrony w rozległych obiektach magazynowych i logistycznych minimalizuje straty i optymalizuje ilość pracowników ochrony fizycznej. Ponadto systemy te mają dawać pracownikom ochrony możliwość natychmiastowej weryfikacji zdarzenia alarmowego i dzięki temu podjęcie bezbłędnej decyzji dotyczącej planowanych działań ochronnych. Tak zbudowany system ułatwia pracę pracownikom ochrony a przede wszystkim chroni i informuje o wszystkim, co dzieje się na terenie centrum logistycznego i w jego obiektach.


Robert Gabrysiak

Pin It