Bezpieczeństwo Polski i Polaków to wspólna sprawa
wszystkich obywateli i władz naszego kraju.
W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) oraz Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) serdecznie zapraszamy na VIII Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego, która wpisana jest do oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

20180803 ksoin


Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw:
- zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej,
- podlegających obowiązkowej ochronie,
- szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli,
- o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym
oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony cywilnej.
Zapraszamy pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, dyrektorów, kierowników wydziałów i pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego i inne osoby odpowiedzialne za zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia.


płk Tadeusz Koczkowski
Prezes Zarządów SWBN i KSOIN


Cele konferencji
1.    Przybliżenie uwarunkowań międzynarodowych determinujących nasze bezpieczeństwo.
2.    Zdiagnozowanie zmieniającego się świata, 4.0 rewolucji przemysłowej, nowych wyzwań i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.
3.    Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji osób zarządzających bezpieczeństwem.
4.    Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym, ochroną infrastruktury krytycznej i zarządzaniem kryzysowym.
5.    Przedstawienie praktycznych aspektów organizacji zarządzania kryzysowego i kierowania zespołami ochrony infrastruktury krytycznej.
6.    Aktualności dot. opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
7.    Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej.
8.    Zapoznanie z najlepszymi praktykami i procedurami mającymi na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym.
9.    Wymiana myśli i poglądów z zaproszonymi ekspertami nt. naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Tematyka konferencji
1.    Uwarunkowania światowe bezpieczeństwa narodowego Polski.
2.    Wyznaczniki bezpieczeństwa państwa i narodu.
3.    Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – jego rola i znaczenie dla bezpieczeństwa.
4.    Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej - doświadczenia, uwagi i zalecenia.
5.    Kompetencje i zadania organów administracji rządowej, samorządowej, zakładów pracy w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Pin It