SECURITECH 2017 - RELACJA Z KONFERENCJI

Securitech 2017 Logotyp 200pxTrzecia Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Securitech - SECURITECH-2017 dobiegła końca. Tym razem odbyła się w dniach 30 – 31 maja, br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (COSSW). Przeprowadzona została pod ogólnym hasłem – „Możliwości i ograniczenia techniki w zastosowaniach penitencjarno-ochronnych”. Organizatorami konferencji byli COSSW i spółka Euro- -Media, wydawca Ochrony Mienia i Informacji. Swoim patronatem Konferencję objął Minister Sprawiedliwości pan Zbigniew Ziobro oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński. Patronat naukowy sprawowały dwie uczelnie: Uniwersytet Wrocławski i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, natomiast patronat medialny czasopisma „Forum Penitencjarne” i „Ochrona Mienia i Informacji”.

Konferencja była rekordową pod względem ilości uczestników, zarówno ze strony Służby Więziennej – 260 uczestników, jak i partnerów technicznych – 117 uczestników. Służbę Więzienną reprezentowali specjaliści działu ochrony oraz informatyki i łączności, dyrektorzy okręgowi oraz dyrektorzy jednostek podstawowych. Specjaliści, wykładowcy z ośrodków szkolenia Służby Więziennej a przede wszystkim przedstawiciele Centralnego Zarządu Służby Więziennej: ppłk Henryk Orszulak z Biura Ochrony i Spraw Obronnych i Dyrektor Biura Informatyki i Łączności dr Andrzej Pawlak. Konferencję odwiedziło też około 100 studentów z uczelni kaliskich i poznańskich. Udział wzięły
dwie zagraniczne delegacje służb więziennych z Łotwy i Węgier. Swoje produkty i nowe rozwiązania techniczne dla więziennictwa zaprezentowały 32 firmy – partnerzy techniczni Konferencji. W sesjach plenarnych i panelach naukowo-technicznych wystąpiło 40 prelegentów. Odbyły się pokazy działań Grup Interwencyjnych Służby Więziennej zaprezentowane przez wykładowców Zakładu technik interwencji i szkolenia strzeleckiego COSSW w Kaliszu. W namiocie wystawienniczym prezentowano działania techniki i sprzętu proponowanego do wykorzystania w ochronie penitencjarnej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali komendant COSSW w Kaliszu ppłk Ryszard Czapracki oraz pani Katarzyna Polesińska prezes Euro-Media. Komendant COSSW podkreślił nieuchronność coraz szerszego wprowadzania nowych rozwiązań technicznych w ochronie penitencjarnej a także wzrost znaczenia przedsięwzięć naukowo-technicznych dla ich wdrażania w Służbie Więziennej. Przywołał uchwaloną w grudniu 2016 roku Ustawę o modernizacji Służby Więziennej, która bezpośrednio przełożyła się na problematykę konferencji. Komendant wprowadzając w tematykę konferencji nawiązał do podstawowych zadań Służby Więziennej: ochrony społeczeństwa przed przestępczością, bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych oraz kształtowania wśród osadzonych społecznie pożądanych postaw. Jednocześnie wskazał na charakterystyczne i w praktyce trudne do wyeliminowania napięcia występujące między potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa i podejmowania działań resocjalizacyjnych, przeciwdziałających powrotowi skazanych na drogę przestępstwa. Komendant zasugerował, aby podczas konferencji i w praktyce penitencjarnej unikać skrajnych postaw i korzystać z zasady poszukiwania złotego środka. Wyraził przekonanie, że konferencja z pewnością pomoże w odpowiedzi na wiele pytań, a podczas sesji głos zabiorą
ci, którym zależy na bezpieczeństwie jednostek. Prezes Euro-Media akcentowała wzajemne korzyści, jakie wynikają z corocznych spotkań biznesu z funkcjonariuszami Służby Więziennej, a także rosnące doświadczenie organizatorów, które pozwala na coraz lepsze przygotowanie wydarzenia jakim jest SECURITECH.

Sesje plenarne.
Sesje plenarne w obu dniach konferencji obejmowały wystąpienia specjalistów i ekspertów Służby Więziennej, naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego, PWSZ w Kaliszu i Akademii Sztuki Wojennej oraz przedstawicieli firm – partnerów technicznych Konferencji. Występujący przedstawiciele Służby Więziennej prezentowali szerokie spektrum zagadnień związanych z technicznymi i psychospołecznymi aspektami ochrony penitencjarnej. Ppłk Henryk Orszulak z Biura Ochrony i Spraw Obronnych CZSW zaprezentował temat „Statystyka zdarzeń w jednostkach penitencjarnych w okresie od 1 stycznia 2016 do kwietnia 2017”. Mjr Michał Mudy z Biura Łączności i Informatyki CZSW omówił temat „Stan i perspektywy rozwoju systemów łączności w Służbie Więziennej”. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja ppłk. w st. spocz. Mirosława Kuświka dotycząca szkolenia polskich funkcjonariuszy SW w izraelskiej jednostce antyterrorystycznej Masada, jako późniejszej podstawy do szkolenia Grup Interwencyjnych Służby Więziennej realizowanego aktualnie przez Zakład technik interwencji i szkolenia strzeleckiego w COSSW w Kaliszu. Szczególnie ciekawe wystąpienia mieli wykładowcy z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, które łączyły wymiar humanistyczny z technologią. Mjr Magdalena Chojnacka omówiła możliwości wykorzystania technologii w diagnozowaniu pedofilii. Mjr Robert Poklek zaprezentował raport z badań na temat wpływu monitoringu wizyjnego na poczucie bezpieczeństwa personelu więziennego pionów pozaochronnych. Kpt. Cezary Mecwaldowski omówił zasady doboru obserwatora do systemu monitoringu. Z kolei Kpt. Tomasz Nawrocki wraz z mł. chor. Marcinem Krzywickim z Aresztu Śledczego w Poznaniu przybliżyli bardzo istotny problem środowiskowej broni więźniów. Ponadto specjaliści ze Służby Więziennej zajmujący się problematyką technicznego zabezpieczenia jej działalności mówili o bezpieczeństwie elektroenergetycznym jednostek
penitencjarnych, bezpieczeństwie systemów informatycznych SW w kontekście analizy malware i podstaw tworzenia komórki ds. cyber-bezpieczeństwa. Poruszone zostały również problemy, jakie stoją przed Służbą Więzienną w związku z obowiązywaniem od maja 2018 roku zarządzenia UE o ochronie danych osobo wych RODO oraz kwestie archiwizowania i ochrony dokumentacji w strukturze Służby Więziennej oraz scalanie jej rozproszonej struktury.

Sesje plenarne przekonały uczestników konferencji, że polityka penitencjarna i problemy związane z ograniczeniem wolności człowieka nie są obce przedstawicielom nauki. Pracownicy naukowi wymienionych wyżej uczelni przedstawili swoje opracowania i analizy dotyczące różnych aspektów ograniczenia wolności, a także roli człowieka i techniki w systemie penitencjarnym. Zaprezentowano między innymi, takie tematy jak: odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym a prawa
człowieka, społeczne aspekty kształtowania kultury nadzoru, problematyka naboru i selekcji kandydatów do Służby Więziennej, zakres dyspozycyjności funkcjonariuszy SW w paramilitarnym systemie bezpieczeństwa państwa, przetwarzanie danych biometrycznych w systemie EURODAC, wybrane aspekty inżynierii bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, problemy z bronią ukrytą i zminiaturyzowaną. Nie zabrakło przedstawienia współczesnych, zaawansowanych technologii, takich jak: identyfikacja
osoby na odległość oraz użycie autonomicznych robotów w działaniach penitencjarno-ochronnych.

Wystąpienia przedstawicieli partnerów technicznych konferencji były odpowiedzią na wiele wyzwań stojących przed Służbą Więzienną w zakresie wsparcia technicznego jej działalności. Dotyczyły szerokiego wachlarza ofert, jakie firmy działające na polskim rynku mają do zaproponowania Służbie Więziennej. Swoje prezentacje przedstawiły firmy posiadające status diamentowego, złotych i srebrnych partnerów Konferencji, a w tym: AAT, Grupa WB, DAHUA, MAXTO/KEMAS, C&C Partners, ORANGE Polska, RTcom, TAP Systemy Alarmowe, MIWI-URMET. Zaprezentowano między innym:

 • produkty telewizji przemysłowej, systemów alarmowych, kontroli dostępu, sygnalizacji pożaru i automatyki bram, okien i drzwi;
 • systemy ochrony transferu informacji, teletransmisji oraz telesterowania;
 • szereg nowości z zakresu profesjonalnej łączności radiowej - radiotelefony i systemy łączności;
 • integrację systemów ochrony obwodowej, monitoringu temperatury i wilgoci, monitoringu z zastosowaniem kamer z funkcjami inteligencji i analizy obrazu, weryfikacji otwarcia przejścia przez operatora, a także wygłaszania komunikatów audio;
 • zintegrowane systemy zabezpieczeń z zaawansowaną analizą obrazu;
 • nowe rozwiązania w zakresie systemów depozytowych;
 • zintegrowane rozwiązania SSWiN, CCTV, rozwiązania sieciowe oraz stosowane w nich oprogramowania;
 • urządzenia służące do kontroli osób, bagażu, detektory telefonów komórkowych;
 • systemy interkomowe i nagłośnienie;
 • środki ochrony osobistej funkcjonariuszy oraz broń palną.

Warsztaty.
Oprócz sesji plenarnej w obu dniach Konferencji odbyły się tzw. warsztaty. Warsztaty są specyficzną formą prezentacji osiągnięć technicznych i konkretnych rozwiązań produktowych firm, skierowaną do zainteresowanych osób. Podczas ich trwania firmy mogą szczegółowo zaprezentować swoje najnowsze produkty. Podczas tegorocznych warsztatów wystąpiło 7 firm z następującymi zagadnieniami:

 • ƒƒMAXTO/KEMAS - Łączność i komunikacja
 • AAT HOLDING S.A. - Systemy dozorowe/Kontrola Dostępu
 • OPTEX - Ochrona perymetryczna
 • ƒHIK Vision - Integracja systemów monitoringu
 • ALSTOR - Monitoring
 • IP Connect - Radiokomunikacji
 • RADMOR/Grupa WB - System lokalizacji wewnątrzbudynkowej

Wspólnym mianownikiem tegorocznych warsztatów było, zdaniem ich uczestników, dostosowanie ofert przedstawianych przez poszczególne firmy do potrzeb użytkownika, czyli Służby Więziennej.

Pawilon wystawienniczy.
Przez cały czas trwania konferencji, w pawilonie wystawienniczym trwał pokaz innowacji technicznych z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony jednostek penitencjarnych. Swoje stanowiska wystawiennicze zaprezentowały wszystkie firmy uczestniczące w Konferencji. Podczas czasu poświęconego na zwiedzanie pawilonu, ale także podczas przerw kawowych, uczestnicy Konferencji mieli okazję zapoznać się ze szczegółową ofertą wystawców, poznać parametry techniczne sprzętu, zobaczyć go w działaniu. Przy stoiskach trwały ożywione dyskusje. W zgodnej ocenie ta wymiana poglądów była owocna dla obu stron. Uczestnikom Konferencji ze strony Służby Więziennej pozwoliła zapoznać się z nowinkami technicznymi mogącymi znaleźć zastosowanie w ochronie penitencjarnej. Specjalistom z firm uświadamiała konieczność dopracowania niektórych rozwiązań pod potrzeby klienta – Służby Więziennej. Dużym zainteresowaniem uczestników w pierwszym dniu konferencji cieszył się pokaz zorganizowany w pawilonie wystawienniczym i wokół niego przez grupę WB oraz pokaz działań, zorganizowany przez wykładowców Zakładu technik interwencji i szkolenia strzeleckiego COSSW.

Podsumowanie.
Uroczystego zamknięcia konferencji dokonali komendant COSSW ppłk Ryszard Czapracki i prezes firmy Euro-Media Pani Katarzyna Polesińska. Podsumowując konferencję komendant COSSW podkreślił ważność kolejnego spotkania więziennictwa z przemysłem w ramach SECURITECH-2017. Tworzy to swego rodzaju porozumienie, dzięki któremu nowoczesne rozwiązania techniczne trafiają do ochrony penitencjarnej, a w drugą stronę potrzeby i doświadczenia Służby Więziennej motywują firmy do poszukiwania nowych technologii i rozwiązań technicznych, odpowiadających tym potrzebom. Podkreślił znaczenie problematyki konferencji - bezpieczeństwa i techniki, która jest tylko uzupełnieniem tego co robi człowiek. Komendant złożył na ręce Pani Prezes serdeczne podziękowania za pomoc w jej przygotowaniu. Podziękował wszystkim osobom tworzącym wartość tej konferencji, tj. licznie przybyłym z całej Polski funkcjonariuszom Służby Więziennej, uczestnikom ze strony partnerów technicznych, gościom. Złożył również podziękowania Kadrze ośrodka za zaangażowanie i sprawną koordynację przedsięwzięcia. Prezes Euro-Media podkreśliła duże zaangażowanie COSSW w przygotowaniu konferencji, a także sprawność organizacyjną i duże zaangażowanie zespołu Euro-Media. Wyraziła nadzieję na
kontynuowania wspólnego z COSSW projektu. Wraz z podziękowaniami przekazała komendantowi COSSW pamiątkowy dyplom.

Pozytywną ocenę Konferencji przedstawił również przedstawiciel Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie dr inż. Andrzej Pawlak, dyrektor Biura Informatyki i Łączności. Zauważył m.in. potrzebę organizacji konferencji, ciągłej wymiany doświadczeń, zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką, praktyką w szeroko rozumianej ochronie, a w niej nowoczesnymi rozwiązaniami i modernizacją Służby Więziennej. Na zakończenie konferencji, wśród uczestników aktywnie biorących udział w Konferencji rozlosowano nagrody. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu sprawdził się jako organizator kolejnej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu Securitech. Na uwagę oprócz niewątpliwej skuteczności organizacyjnej, zasługuje potencjał instytucji wynikający zarówno z jej zaplecza naukowo--dydaktycznego i kadrowego, jak i infrastruktury przystosowanej do prezentowania nowoczesnych technologii szerokiemu gronu odbiorców, nie tylko ze Służby Więziennej, ale i innych szkół
mundurowych oraz instytucji zajmujących się szeroko pojmowanym bezpieczeństwem. Prowadzone w ośrodku kursy i szkolenia oparte o nowoczesne programy kształcenia funkcjonariuszy z zakresu techniki więziennej, czy budynek dydaktyczny zaprojektowany jako więzienie szkolne, wreszcie kadra realizująca własne badania to walory, które tworzą podstawy nowoczesnej formacji. Miejmy nadzieję, że rozpoczęta modernizacja Służby Więziennej przyniesie dalsze inwestycje i poprawę infrastruktury i zaplecza
dydaktycznego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Tekst: Redakcja "Ochrona Mienia i Informacji"

Zdjęcia: mjr Grzegorz Wieczorek, COSSW Kalisz

 

Pin It