III Międzynarodowa Konferencja SECURITECH 2017

O możliwościach i ograniczeniach techniki w zastosowaniach penitencjarno-ochronnych mówiono w COSSW w Kaliszu w czasie dwóch dni konferencji 30-31 maja 2017 r., którą wspólnie ze Służbą Więzienną zorganizowało specjalistyczne Wydawnictwo Euro-Media.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: Minister Sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński. Patronat naukowy objął Uniwersytet Wrocławski i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, a patronat medialny, Forum Penitencjarne.

 

Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonali Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, ppłk Ryszard Czapracki wraz z Prezes Zarządu Wydawnictwa Euro-Media, Katarzyną Polesińską. Komendant wprowadzając w tematykę konferencji zwrócił uwagę na podstawowe zadania Służby Więziennej: ochrona społeczeństwa przez przestępczością, bezpieczeństwo w jednostkach organizacyjnych oraz kształtowanie wśród osadzonych społecznie pożądanych postaw. Jednocześnie wskazał na charakterystyczne i w praktyce trudne do wyeliminowania napięcie występujące między potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa i podejmowania działań przeciwdziałających powrotności skazanych do przestępstwa. Komendant zasugerował, aby podczas konferencji i w praktyce penitencjarnej unikać skrajnych postaw i korzystać z sokrateskiej zasady poszukiwania złotego środka. Wyraził przekonanie, że konferencja z pewnością da odpowiedzi na wiele pytań, a podczas sesji głos zabiorą ci, którym zależy na bezpieczeństwu jednostek.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się sesją plenarną, w której uczestnicy zostali zapoznani ze statystyką zdarzeń penitencjarnych, przedstawioną od stycznia do kwietnia br. Tematyka sesji oscylowała także wokół nowych technologii mogących mieć zastosowanie w poprawie bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych Służby Więziennej, takich jak np.: systemy łączności czy użycie autonomicznych robotów w działaniach penitencjarno – ochronnych. W czasie konferencji obok paneli naukowo – technicznych, dyskusyjnych, odbywały się warsztaty techniczne. Przez cały czas trwania konferencji, na placu apelowym COSSW w Kaliszu, w pawilonie wystawienniczym trwał pokaz innowacji technicznych z dziedziny ochrony penitencjarnej. Dużym zainteresowaniem uczestników w pierwszym dniu konferencji cieszył się pokaz działań, zorganizowany przez wykładowców zakładu technik interwencji i szkolenia strzeleckiego COSSW.

Baza logistyczna ośrodka, a także wartościowy kapitał ludzki, tworzy dobre warunki organizacyjne do wymiany poglądów, informacji i wiedzy na temat wymagań prawnych i najnowszych technologii z zakresu bezpieczeństwa i zabezpieczeń elektronicznych. Securitech 2017, to ważne nie tylko dla COSSW w Kaliszu, ale dla całej Służby Więziennej i doskonale wpisujące się w założenia ustawy o modernizacji SW, wydarzenie naukowo-techniczne, skupiające funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, środowiska akademickiego i ekspertów z wielu instytutów badawczych oraz firm, na co dzień zajmujących się realizacją zabezpieczeń technicznych, mogących mieć zastosowanie w naszych jednostkach penitencjarnych a także gości zagranicznych z Węgier i Łotwy.

W drugim dniu Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej SECURITECH 2017, zorganizowanej w COSSW w Kaliszu, odbyły się równolegle dwie sesje naukowo-techniczne oraz pokazy najnowszych technologii ochrony. W ramach sesji, skupiono się na człowieku, jego bezpieczeństwie i higienie pracy i służby, ochronie i zapewnieniu bezpieczeństwa. Warsztaty natomiast poświęcone były systemom monitoringu, radiokomunikacji oraz systemom lokalizacji wewnątrzbudynkowej a prowadzone głównie przez ekspertów z firm zajmujących się szeroko pojętą dziedziną ochrony osób i mienia, ale także przez przedstawicieli Służby Więziennej. Prezentacje obejmowały wiele szczegółowych zagadnień z zakresu ochrony, analiz i wyników przeprowadzonych przez prelegentów badań.

Podsumowania konferencji dokonali: Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, ppłk Ryszard Czapracki i Prezes Zarządu Euro-Media, Katarzyna Polesińska. Komendant złożył na ręce Pani Prezes serdeczne podziękowania za pomoc w jej przygotowaniu. Podziękował wszystkim uczestnikom, gościom tworzącym wartość tej konferencji, licznie przybyłym funkcjonariuszom Służby Więziennej z całej Polski, którzy reprezentowali jednostki penitencjarne każdego poziomu, głównie z takich pionów służb jak: informatyka i łączność oraz ochrona. Kadrze ośrodka za zaangażowanie i sprawną koordynację przedsięwzięcia, a także instytucjom i firmom współpracującym z ośrodkiem. Podkreślił znaczenie problematyki konferencji - bezpieczeństwa i techniki, która jest tylko uzupełnieniem tego co robi człowiek. Przedstawiciel Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, dr inż. Andrzej Pawlak, Dyrektor Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie zauważa potrzebę organizacji konferencji, ciągłej wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką, praktyką i szeroko rozumianą ochroną, a w niej nowoczesnymi rozwiązaniami i modernizacją Służby Więziennej. Prezes, Katarzyna Polesińska wyraziła przekonanie dalszej owocnej współpracy i przekazała na ręce komendanta okolicznościową pamiątkę wspólnego przedsięwzięcia.

Ogólnie w konferencji wzięło udział ok. 350 osób. Uczestnicy konferencji wysoko ocenili zakres merytoryczny spotkania, podkreślili potrzebę kontynuacji takiego przedsięwzięcia. Na zakończenie konferencji odbyło się losowanie ngród.

Tekst: mjr Joanna Kempa

Zdjęcia: mjr Grzegorz Wieczorek, COSSW Kalisz

Źródło: http://www.cossw.pl

Pin It