Zarządzanie

Przystępując do projektowania systemu telewizji dozorowej projektant dokonuje niezbędnych uzgodnień z inwestorem, w przypadku istniejącego obiektu realizuje także wizję lokalną. Projektowanie systemu może rozpocząć dopiero, kiedy pozna obiekt wraz ze jego specyfiką funkcjonowania. W przypadku obiektów kategorii II szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa [9], jakimi są zakłady karne i areszty śledcze, jest to zadanie wymagające znacznie większego zaangażowania projektanta, ze względu na ograniczony dostęp do takich obiektów oraz szeregu przepisów, które należy uwzględnić przy projektowaniu systemu. Poniżej autor przedstawia przykładowy opis wymagań i funkcjonalności systemu telewizji dozorowej zakładu karnego/aresztu śledczego.

 

 

2016 01 15 3

 

 

Cel stosowania systemu CCTV w zakładzie karnym lub areszcie śledczym

 

Stosowanie systemu telewizji dozorowej w zakładzie karnym czy areszcie śledczym, ma na celu przede wszystkim zapewnienie: 

 • bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej, 
 • dozoru i bezpieczeństwa osadzonych, 
 • weryfikacji alarmów z systemów zabezpieczeń (ochrony obwodowej, pasów ochronnych) oraz identyfikacji w systemie kontroli dostępu.

 

 

Prawne uwarunkowania stosowania systemu CCTV w zakładzie karnym lub areszcie śledczym

 

W tabeli 1 zawarte są ustawowe [1] zapisy regulujące stosowanie telewizji dozorowej w zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

 

2016 01 14 1

 

 

W tabeli 2 przedstawiono szereg parametrów wymaganych od urządzeń systemu telewizji dozorowej określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości [2] (o którym mowa także w tabeli 1).

 

 

2016 01 15 1

 

 

W tabeli 3 zamieszczone są zapisy z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania telewizji dozorowej w celi zabezpieczającej [3] oraz uwagi autora przeznaczone dla projektanta.

 

 

2016 01 15 2

 

 

W przypadku, gdy w jednostce penitencjarnej znajduje się kancelaria tajna, należy uwzględnić kolejne zapisy zawarte w Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości [4], przedstawione w tabeli 4. Poziom zagrożeń, o którym mowa w [4] określa pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych. 

 

Obecne systemy i urządzenia umożliwiają zapis ze znacznie większą rozdzielczością niż wymagane minimalne D1 (tabela 2). Jednak często popełnianym błędem, są ustawienia samego rejestratora: kompresji i parametrów jakościowych obrazu, co powoduje, iż uzyskana ostatecznie rozdzielczość zapisu nie spełnia wymogów [2].

 

W 2013 roku dyrektor generalny Służby Więziennej wprowadził wytyczne minimalnych wymagań technicznych dla systemów zabezpieczeń elektronicznych stosowanych w zakładach karnych i aresztach śledczych [5], jako uzupełnienie [1] i [2]. Według wspomnianych wytycznych projektant powinien uwzględnić następujące wymagania techniczne dla projektowanego systemu telewizji dozorowej:

 • Wytyczne wskazują na stosowanie norm serii PN-EN 50131 oraz PN-EN 50132 (obecnie zastąpione odpowiednio seriami IEC 62642 oraz PN-EN 62676) przy założeniu systemu alarmowego w stopniu 3.
 • Zasilanie musi gwarantować nieprzerwaną pracę np. poprzez zastosowanie zasilaczy UPS lub buforowych, a obwody tych zasilaczy muszą być podłączone do obwodów rezerwowanych z agregatu. Zasilacze te muszą zapewnić zasilanie na czas niezbędny do uruchomienia agregatu prądotwórczego, jednak nie mniej niż przez 1 godz.
 • Nowe systemy należy budować, jako IP CCTV.
 • W przypadku modernizacji lub naprawy należy stosować okablowanie strukturalne do przesyłania sygnału audio/wideo.

 

(...)

 

Por. mgr inż. Cezary Mecwaldowski − st. inspektor
Zakładu Technologii Informatycznych i Edukacyjnych,
Centralny Ośrodek Szkolenia Służby
Więziennej w Kaliszu

Jest…

 

Jak wygląda polski rynek usług bezpieczeństwa? W przeciwieństwie do rynków zagranicznych, jest bardzo rozdrobniony. W Polsce, w rękach dużych i średnich firm jest najwyżej 25–30% rynku. Pozostała jego część znajduje się w rękach mniejszych podmiotów, zazwyczaj o mocnej lokalnej i regionalnej pozycji. Kolejnym wyróżnikiem polskiego rynku ochrony jest poziom płac obowiązujący w tym sektorze. Od dłuższego czasu obserwować można systematyczny spadek uposażeń. Z przeprowadzonej przez PwC1 rynkowej analizy porównawczej wynagrodzeń wynika m.in., że średni poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto pracowników ochrony w Niemczech, Czechach, Rumunii oraz na Węgrzech jest wyższy od pensji minimalnej w tych krajach o przynajmniej kilkadziesiąt procent. Przykładowo, wysokość średniego wynagrodzenia pracownika ochrony w Czechach wynosi 3,238 zł, podczas gdy minimalna miesięczna płaca kształtuje się na poziomie 1414 zł. Nawet w Rumunii, jednym z biedniejszych europejskich państw, standardem jest płacenie pracownikom pensji przewyższającej minimalne wynagrodzenie. Niestety, w Polsce pracownicy sektora usług bezpieczeństwa otrzymują zarobki, których wysokość na ogół nie osiąga nawet poziomu minimalnego wynagrodzenia, a zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę należy do rzadkości. Czy możemy więc mówić o skutecznym zapewnianiu bezpieczeństwa kiedy osoby, które mają być jego gwarantem same nie czują się bezpiecznie?

 

Kolejnym aspektem, którego nie można pominąć w diagnozie rynku jest sytuacja panująca w obszarze zamówień publicznych. Prymat najniższej ceny, który wbrew zaleceniom rządu i apelom organizacji branżowych, jest od lat obowiązującym wyznacznikiem, ma destrukcyjny wpływ na branżę. Praktyka pokazuje, że w przetargach wygrywają oferty właśnie z najniższą ceną. Instytucje publiczne, które niejako powinny świecić przysłowiowym przykładem i wyznaczać standardy, praktycznie nie korzystają z ustawowej możliwości uwzględniania w kryteriach przetargowych innych parametrów. Jakość, gwarancja zapewnienia umów o pracę, termin realizowanych zadań, doświadczenie rynkowe czy stosowane technologie są praktycznie nieuwzględniane. Cena ponad wszystko. A jeśli cena ponad wszystko, to spirala jej obniżania nakręca się na niewyobrażalną skalę. Przykład jak wiadomo idzie z góry, a skoro go brak – to nie może dziwić fakt, że i w zamówieniach rynkowych główny nacisk kładziony jest nie gdzie indziej jak właśnie na cenę.

 

 

2015 06 64 1

 

 

Będzie…?

 

Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie dwie fundamentalne zmiany w krajowym ustawodawstwie. Pierwsza, wedle której, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, każdy pracodawca będzie zobowiązany odprowadzać składki ubezpieczeniowe od umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Druga, to wzrost minimalnego wynagrodzenie do poziomu 1850 złotych. 

 

Szacuje się, że obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszystkich umów zleceń do wysokości płacy minimalnej dla umów, które obecnie nie podlegają obowiązkowi odprowadzania składek, spowoduje wzrost kosztów pracy w sektorze ochrony nawet o 40%. To ogromne obciążenie dla firm z branży ochrony, zwłaszcza że stosowanie umów zleceń jest działaniem typowym. Należy pamiętać, że w segmencie ochrony fizycznej udział pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia sięga nawet 70%. Zmiana ta diametralnie wpłynie więc na koszt usług. Mimo podejmowanych prób nie wszyscy klienci otwarci są na renegocjację zawartych umów. Kto więc poniesie koszty? Jedno jest pewne, nie mogą ich ponieść pracownicy sektora usług ochrony.

 

Dodatkowo, aby móc respektować – mającą wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku – płacę minimalną na poziomie 1850 złotych, za 1 roboczogodzinę pracy pracownika ochrony należałoby płacić 16 złotych. To zdecydowanie więcej niż miało to miejsce do tej pory, kiedy godzina pracy wyceniana była na kilka złotych. Warto w tym miejscu podkreślić, że istotna jest zmiana myślenia – wyższe stawki godzinowe, oznaczają nie mniej nie więcej tyle, że przez lata za te usługi płacono po prostu za mało. Można by rzec, że klienci agencji ochrony przez długi okres byli beneficjentami bardzo niskich cen za usługi. Dzisiejsza zmiana stawek na rynku to nie drastyczna podwyżka, tylko urealnienie kosztu usługi. Trzeba mieć na uwadze, że koszt ten w kolejnych latach dalej będzie rósł, m.in. ze względu na zmianę najniższej płacy krajowej oraz zapowiedzi rządu dotyczących wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla pracownika niezależnie od podstawy zatrudnienia. Zmiany, które stoją przed nami to szansa na normalizację sytuacji na rynku pracy w tym zakresie. Nowe przepisy, to krok w kierunku nie tylko dalszej profesjonalizacji i stabilizacji rynku pracy, ale również szansa na zabezpieczenie tych grup społecznych, które do tej pory były najbardziej narażone na wykluczenie.

 

 

2015 06 64 2

 

 

Przetargi – co musi się zmienić?

 

Prymat niskiej ceny musi zniknąć, a budżety Zamawiających, zarówno z rynku zamówień publicznych, jak i sektora prywatnego, muszą zostać dostosowane do rzeczywistych kosztów zatrudnienia pracowników. W konsekwencji powyższych postulatów – cena powinna być jedynie jedną ze składowych decydujących o wyborze wykonawcy, zaś jej waga w ocenie oferty nie powinna przekraczać 60– 70%. W budżetach zamawiający musi wziąć pod uwagę wzrost kosztów pracy spowodowany zmianą składki na ubezpieczenia społeczne. Nie można bowiem dopuścić do sytuacji, w której wzrost obciążeń fiskalnych będzie miał negatywny wpływ na wynagrodzenie jakie otrzymuje pracownik. Zamawiający powinien wkalkulować w budżecie wynagrodzenie pracowników z uwzględnieniem podatków i składek na ubezpieczenie, także w części, którą obowiązkowo odprowadza pracownik. Nie na darmo ustawodawca włączył do polskiego porządku prawnego definicję legalną „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”. W zamówieniach publicznych „odpowiednia zmiana wynagrodzenia wykonawcy” to taka zmiana, która pokrywa cały wzrost kosztów wykonawcy przy założeniu niezmienności wynagrodzenia netto pracownika.

 

Wracamy tu do pytania: Kto poniesie koszty zmian? Jedno jest pewne – nie może to być pracownik. Wyższe budżety nie mogą bowiem oznaczać, że wykonawcy zwiększą swoje wyniki. Zmiany mają na celu zabezpieczenie pracowników z sektora usług, a fakt wyższej zapłaty za te usługi przez zamawiających będzie gwarancją, że pracownicy ochrony nie stracą swojej pracy, ani nie otrzymają za nią mniej niż do tej pory miało to miejsce.

 

 

2015 06 65 1

 

 

Wracając na koniec do dalszych planów rządu w zakresie zmian podstawy zatrudnienia agentów ochrony oraz minimalnej stawki godzinowej: moim zdaniem zmiany te są pożądane, ale ich wprowadzenie powinno nastąpić w sposób przemyślany. Każda zmiana legislacyjna, która dotyka tak istotnej części obrotu gospodarczego jak koszt pracy, musi być poprzedzona odpowiednio długim vacatio legis. Postulowałbym tutaj okres co najmniej dwu, jeśli nie trzy-letni. Pozwoli to dostosować się wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego, czyli zarówno agencjom ochrony, jak i ich klientom do nowej rzeczywistości. Celem wprowadzanych zmian porządku prawnego jest poprawa sytuacji materialnej pracowników. Należy tu wskazać, iż cel ten może być osiągnięty nie tylko poprzez sztywne regulowanie minimalnych wynagrodzeń, ale także poprzez zmniejszanie rozmaitych składek od tychże wynagrodzeń. Pracownik otrzymując większą płacę netto będzie bardziej aktywnym uczestnikiem obrotu gospodarczego, co z kolei przełoży się na wzrost dochodów państwa.

 

Branża musi zostać uzdrowiona, jakość odbudowana, a należny prestiż przywrócony zawodowi pracownika ochrony. Aby to miało szansę stać się faktem, powyższe postulaty muszą zostać wdrożone w życie, przy zgodzie i współudziale wszystkich uczestników rynku.

 

 

1Rynkowa analiza porównawcza wynagrodzeń dla stanowisk pracowników ochrony i osób sprzątających w Niemczech, Czechach, Rumunii oraz na Węgrzech w 2014 roku, PwC, lipiec 2015.

 

Artykuł nadesłany przez PZP Ochrona


Jakub Dzik – wiceprezes zarządu Polskiego
Związku Pracodawców Ochrona, wiceprezes
zarządu ds. fi nansowych Impel Security Polska.

Główną ideą działania systemu alarmowego jest zbieranie informacji z urządzeń detekcyjnych lub sterujących, analizowanie ich, a następnie reagowanie według zapisanych w pamięci algorytmów. Jednakże wraz z rozwojem technologicznym system alarmowy został wzbogacony o nowe możliwości i technologie. Można by rzec, że trendy z życia codziennego przenikają do branż security. W dziedzinie estetyki i design na szczęcie także.

 

 

Aspekt wizualny

 

Sama centrala, jako mózg całego systemu oczywiście jest schowana bardzo dokładnie przed osobami niepowołanymi. Ale urządzenie do zarządzania systemem, zwane manipulatorem, wystawione jest na świat zewnętrzny. Celowo użyto stwierdzenia urządzenie do zarządzania, gdyż obecnie nie jest to już tylko klawiatura z diodami LED lub wyświetlaczem LCD do uzbrajania i rozbrajania systemu alarmowego. Nie jest obecnie to już kawałek jednobarwnego plastiku, najczęściej białego lub ecru. Obecnie trendy z urządzeń powszechnego użytku trafiły do urządzeń dedykowanych do zarządzania systemem alarmowy. Manipulatory obecnie wyglądają kolorystycznie podobnie do smartfonów. Często dwukolorowe z dodatkową metalową lub metalizowaną ramką. Wybór kolorów też jest dowolny. Oczywiście nie w całej palecie barw, ale na pewno klient dopasuje coś do wystroju swojego wnętrza. Tym bardziej, że i zmiana barwy podświetlania np. klawiszy nie jest obecnie problemem. Na tym podobieństwo do smartfona się nie kończy.

 

Funkcjonalność dotykowa to kolejny trend, który przeszedł do urządzeń z branży security. Każdy producent urządzeń do systemów alarmowych posiada w swoje ofercie takie manipulatory. Oczywiście o różnych kolorach obwód, ramek oraz przekątnej ekranu. Różne są także same ekrany dotykowe, które wykonane są w technologii rezystancyjnej lub pojemnościowej. Występują również w wersji sensorycznej bez ekranu, gładkie ułatwiające utrzymanie ich w czystości.

 

Ale to nie wszystkie podobieństwa do urządzeń powszechnego użytku. Obecnie również na manipulatorach systemów alarmowych można prezentować zdjęcia. Funkcja fotoramki to ciekawe wykorzystanie urządzenia, które większość czasu pozostaje w stanie uśpienia. Tak przynajmniej urozmaici kolorowymi rozbłyskami kąt w pomieszczeniu. Funkcja ta poza oczywistą prezentacją zdjęć, ma również inną – dzięki niej mamy pewność, że manipulator jest aktywny i w sytuacji alarmowej nie sprawi nam kłopotu. Poza tym mamy możliwość w sposób wizualny sprawdzić stan samego ekranu. Jest to o tyle istotne, że manipulatory te posiadają jeszcze inna ciekawą funkcję. Można do nich podłączyć obraz z kamer monitoringu wizyjnego. I ważne jest, aby cały ekran działał poprawnie, bez uszkodzonych pikseli, gdyż możemy w skrajnym przypadku nie mieć możliwości obserwacji całego obszaru monitorowanego.

 

Innym przenikającym trendem urządzeń do zarządzenia jest wykorzystanie szczególnie w systemach kontroli dostępu, kamer wbudowanych w to urządzenie. W kontroli dostępu służy ona do identyfikacji osoby i przypisaniu jej uprawnień zgodnie z wcześniej zapisanym w systemie. W systemach alarmowych służyć może do pozostawienia wiadomości innym użytkownikom systemu. Taka poczta głosowowizyjna. Można zatem stwierdzić, że oglądanie krótkich nagrań z kamer również zewnętrznych na manipulatorze systemu alarmowego stanie się normą.

 

Nie można również zapomnieć o pozostałych urządzeniach systemu alarmowego. Producenci starają się, aby i inne części składowe całego systemu były przyjazne dla oka, jak i dla wnętrza. Dotyczy to ciekawych kształtów czujek i sygnalizatorów zewnętrznych, jak i przemyślanych barwach tych urządzeń. Podobnie rzecz ma się w kształcie pilotów zdalnego zarządzania systemem alarmowy, jak i materiałów użytych do jego wykonania. Coraz części spotyka się piloty z ozdobnymi wstawkami metalowymi, służącymi również do wzmocnienia konstrukcji. 

 

 

Aspekt techniczny

 

Zwiększenie niezawodności i szybkości działania to obecnie główny trend w systemach z branży security. Obecnie urządzenia do budowy systemów alarmowych posiadają coraz szybsze procesory, większą pamięć, dokładniejsze systemy zabezpieczające przed „zawieszeniem” się programu. Nie wynika to tylko z poprawienia komfortu podczas obsługi całego systemu, ale głownie z coraz wyższych wymogów stawianym tym urządzeniom. Szczególnie jeżeli mają pracować w najwyższych stopniach bezpieczeństwa np.: GRADE 3. Zwiększenie niezawodności wynika również z konieczności dostosowania urządzeń do funkcjonalności, o której wspomniano wcześniej.

 

Pod kątem technicznym producenci również dbają o instalatorów oferując im urządzenia, które instaluje się szybko i precyzyjnie. Przykładem może być czujka zewnętrzna z wbudowaną mini kamerą i monitorem lub wyjściem na monitor zewnętrzny. Cały ten zabieg służy do bardzo precyzyjnego ustawienia czujki, a w szczególności pól detekcji prezentowanych właśnie na ekranie.

 

Innym przykładem jest czujka dualna zewnętrzna, gdzie cała jaj konfiguracja oraz zarządzanie odbywa się z dedykowanego pilota zdalnego sterowania. Jest to o tyle komfortowe, że właściciel czy tez zarządca obiektu będzie mógł sam dokonać zmian w ustawieniach, wynikających np.: ze zmiany zakresu pól detekcji. Nie będzie konieczności wzywania serwisu.

 

(...)

 

 

Mgr inż. Sebastian Hładun – absolwent Inżynierii Systemów
Bezpieczeństwa na Wydziale Elektroniki WAT, nauczyciel ZSM–E
w Ełku i pasjonat elektroniki, projektant i wykonawca elektronicznych
systemów bezpieczeństwa – SEBMED ELEKTRONIK, Elektroniczne
Systemy Bezpieczeństwa.
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakłady penitencjarne należą do grupy obiektów bardzo wysokiego ryzyka, dlatego konieczne jest zastosowanie najwyższej jakości systemów ochrony obwodowej. W odróżnieniu do innych obiektów, takich jak jednostki wojskowe czy zakłady przemysłowe, w zakładach penitencjarnych kluczowe jest zabezpieczenie obiektu nie tylko przed wtargnięciem, ale także przed jego opuszczeniem. Firma CIAS oferuje dwa rodzaje czujek do ochrony zewnętrznej mające zastosowanie w tych obiektach.

 

 

2015 06 59 1

 

 

Pierwszy rodzaj stanowią czujki wykorzystujące technologię mikrofalową. Proponowane urządzenia różnią się technologią obróbki sygnałów. Najprostsze są bariery mikrofalowe z analogową obróbką sygnału, np. ERMUSA o zasięgach 30, 60 i 80 m oraz ERMO482 o zasięgach 50, 80, 120 i 200 m. ERMUSA wyróżnia się zastosowaniem anten planarnych (paskowych), co pozwala na zmniejszenie ich rozmiaru. Bariera ta nadaje się idealnie do zewnętrznej ochrony podejściowej. Zainstalowana na ścianie budynku będzie wykrywała osoby wychodzące przez okna lub drzwi. Bardziej zaawansowane technologicznie bariery ERMO482 posiadają anteny paraboliczne, dla uzyskania wyższego poziomu sygnału przy większych zasięgach. Bariery te mogą być stosowane np. w obszarach pomiędzy murem zewnętrznym, a ogrodzeniem wewnętrznym zakładu, lub do ochrony obwodowej budynków na terenie zakładu.

 

 

2015 06 59 2

 

 

Kolejną barierą, którą można zastosować do ochrony zewnętrznej jest CORAL PLUS o zasięgach 100 i 220 m. Jest to czujka cyfrowa z wewnętrznym zegarem czasu rzeczywistego, pamięcią zdarzeń, wykrywaniem maskowania oraz możliwością podłączenia do systemów integrujących przez magistralę RS485 lub dzięki zastosowaniu dodatkowego modułu IP-DOORWAY – przez Ethernet. Konwerter IP-DOORWAY w wersji S umożliwia zasilanie podłączonego urządzenia w technologii PoE. Konfiguracja i regulacja bariery mikrofalowej CORAL PLUS nie wymaga żadnego dodatkowego urządzenia, a do zdalnej zmiany parametrów służy oprogramowanie WaweTest2. Jest to uniwersalne oprogramowanie do wszystkich cyfrowych czujek mikrofalowych firmy CIAS.

 

 

2015 06 60 1

 

 

Najbardziej zaawansowanymi technicznie urządzeniami firmy CIAS są cyfrowe bariery mikrofalowe z inteligentną obróbką sygnału, przy użyciu algorytmu „FUZZY LOGIC”. Dzięki zastosowaniu tego algorytmu uzyskano znaczny spadek ilości fałszywych alarmów i zwiększenie prawdopodobieństwa wykrycia w stosunku do barier analogowych. Z tego powodu czujki z inteligentną obróbką sygnału są najczęściej wybierane do obiektów penitencjarnych. Bariery mikrofalowe z inteligentną obróbką sygnału, oprócz analizowania sygnału ze strefy detekcji, analizują także tempo i wielkość zmian wzmocnienia sygnału kompensującego zmiany propagacji (zmiany sygnału na skutek zmian warunków atmosferycznych) w strefie detekcji. Dzięki temu nie jest możliwe przekroczenie strefy detekcji bez wykrycia intruza, nawet przy bardzo powolnym przysłonięciu wiązki mikrofal. Zastosowana w inteligentnych barierach firmy CIAS innowacyjna technologia pozwala, na programowe zawężenie wiązki mikrofalowej. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie występowania fałszywych alarmów powodowanych przez przedmioty lub osoby przechodzące blisko strefy detekcji. Regulacja ta nie ma wpływu na zdolność wykrywania prób przejścia, ponieważ nie wpływa na czułość.

 

 

2015 06 60 2

 

 

Do powyższej kategorii „inteligentnych” produktów firmy CIAS należą bariery mikrofalowe MANTA oraz ERMO482X PRO. Pierwsza z nich może być zasilania napięciem 13,8 VDC, oraz w technologii PoE przy użyciu modułu IP-DOORWAY-S. Posiada antenę planarną (paskową) i zasięgi 50 i 80 m. MANTA może być stosowana wzdłuż ścian do ochrony otworów drzwiowych i okiennych, jak wcześniej wspomniana analogowa bariera mikrofalowa ERMUSA. Dzięki możliwości synchronizacji nadajników możliwe jest umieszczenie dwóch barier – jedna nad drugą, bez problemów wynikających z wzajemnego zakłócania. Wytworzona w ten sposób przestrzenna strefa detekcji jest praktycznie niemożliwa do przekroczenia bez wywołania alarmu.

 

 

2015 06 60 3

 

 

Bariera ERMO482X PRO posiada antenę paraboliczną, możliwość zasilania napięciem 13,8 VDC, 24 VDC, 19VAC oraz w technologii PoE, dzięki zastosowaniu modułu IP-DOORWAY-S. Bariery ERMO482X PRO również mogą pracować w trybie synchronizacji na przykład umieszczone jedna nad drugą, dla zwiększenia wysokości chronionej przestrzeni. Ciekawszą opcją jest jednak zastosowanie barier mikrofalowych ze strefą detekcji przechodzącą przez stalową siatkę. Urządzenia mogą być zainstalowane poza obszarem chronionym ograniczonym z dwóch stron przez stalową siatkę, dzięki czemu nie jest możliwy dostęp do samych urządzeń przez osoby znajdujące się na terenie chronionym. W takim przypadku, strefa detekcji musi przechodzić przez siatkę pod kątem prostym. Siatka powoduje spadek mocy sygnału o około 10-15%, co przekłada się na zmniejszenie maksymalnego zasięgu bariery mikrofalowej. Na przykład, bariera o zasięgu 200 m zastosowana na obszarze chronionym przez dwie siatki będzie miała zasięg maksymalny około 140-160 m. Należy zwrócić przy tym uwagę, żeby fragment siatki przez który będzie przechodziła strefa detekcji był prawidłowo napięty, aby nie poruszał się na wietrze, w celu uniknięcia interferencji. Takie rozwiązania są w dwóch polskich zakładach karnych i od wielu lat działają bez zastrzeżeń.

 

 

2015 06 60 4

 

 

Ze względu na fakt, że dla urządzeń zainstalowanych wzdłuż siatki stalowej i muru stanowią one powierzchnię odbijającą mikrofale, należy bariery zainstalować nierównolegle, aby uniknąć przypadku, gdy w połowie strefy detekcji od siatki lub od muru odbije się tak duża część energii, że będzie możliwe podejście bez wzbudzenia alarmu. Jest to uniwersalna zasada dla wszystkich barier mikrofalowych, wszystkich producentów.

 

Znakomitym uzupełnieniem barier mikrofalowych jest czujka MURENA PLUS, wykorzystująca zjawisko Doppler’a. Wykorzystano w niej algorytm obróbki sygnału „FUZZY-LOGIC” oraz pomiar odległości, w jakiej znajduje się intruz (technologia „Stereo Doppler”). Dzięki pomiarowi odległości można zaprogramować wielkość martwej strefy przy urządzeniu (od którego metra będzie wykrywany intruz), oraz wielkość martwej strefy od końca zasięgu czujki (od którego metra intruz nie będzie wykrywany). Możliwe jest również określenie jakiej wielkości obiekt, procentowo w stosunku do wielkości człowieka, będzie wykrywany przez czujkę. Takie cechy czynią tę czuję unikatową i, co ważniejsze, pozwalają dostosować jej parametry pracy do zastosowań, w których inne czujki będą nieprzydatne. MURENA PLUS doskonale współpracuje z barierami mikrofalowymi firmy CIAS nie powodując wzajemnych zakłóceń, co daje możliwość zastosowania jej, na przykład, do ochrony martwych stref, o ile nie jest możliwe (ze względu na brak przestrzeni) zainstalowanie bariery z zalecaną zakładką.

 

 

2015 06 61 1

 

 

Istnieje odmiana czujki murena z kurtynową strefą detekcji (MURENA PLUS CURTAIN). Jest to urządzenie, które idealnie nadaje się do ochrony powierzchni ścian budynków w celu wykrycia prób wyjścia (lub wejścia) do budynku. Zaletą zastosowania czujki o charakterystyce kurtynowej w stosunku do barier mikrofalowych jest jej strefa detekcji będąca wycinkiem ¼ koła o zasięgu 12 m. Dzięki temu, jedną czujką można objąć bardzo dużą powierzchnię budynku o wysokości 3 pięter. Jest również możliwość, w razie potrzeby, zastosowania większej liczby czujek na tej samej ścianie budynku.

 

Drugi rodzaj czujek stosowanych do ochrony zakładów penitencjarnych stanowi system ochrony ogrodzeń SIOUX. Czujniki tego systemu połączone są z kontrolerem kablem odpornym na zewnętrzne warunki atmosferyczne i są w stanie wykrywać zarówno próby przejścia przez ogrodzenie o wysokości do 6 m, jak i próby przecinania, podnoszenia i przemieszczenia ogrodzenia na którym zamontowany jest czujnik. Przechodzenie i przecinanie generują różne częstotliwości drgań, dlatego system został wyposażony w oddzielną analizę i regulację czułości dla tych naruszeń, dla każdego czujnika z osobna. Wykrywane jest również pochylenie ogrodzenia (czujnika). Pochylenie czujki, zamontowanej na ogrodzeniu, powyżej zadanego kąta spowoduje powstanie alarmu. Szeroka regulacja parametrów daje swobodę dopasowania systemu do istniejącego ogrodzenia dlatego SIOUX może być stosowany na każdym rodzaju ogrodzenia, począwszy od siatki stalowej różnego typu, przez ogrodzenia betonowe aż do drewnianych płotów. Ponieważ czujniki mogą być instalowane także w poziomie, możliwe jest zabezpieczenie nimi siatek rozpiętych nad terenami chronionymi, lub np. na poddaszach ponad sufitem wymagającym ochrony.

 

 

2015 06 61 2

 

 

Co istotne, w przypadku zastosowania ogrodzenia ze zwieńczeniem ze zwojów stalowych Concertina, nie jest konieczne stosowanie dodatkowego czujnika. Czujka SIOUX zastosowana na siatce jest w stanie skutecznie wykrywać próby przejścia przez odkos. Jedynym warunkiem jest mechaniczne połączenie odkosu z siatką, na której zainstalowano czujkę, w odległościach nie większych niż 1 m wliczając w to połączenia zwoju Concertina z siatką przez słupki. Dzięki temu możliwe jest znaczne zmniejszenie kosztów wykonania instalacji i kosztów serwisu.

 

Kontroler systemu SIOUX może być zasilany 13,8 VDC lub w technologii PoE. Posiada on fabrycznie wbudowany interfejs Ethernet (gniazdo RJ45), służący do komunikacji z systemami integrującymi. Możliwe jest także zastosowanie modułu wyjść przekaźnikowych do połączenia sterownika z dowolną centralką alarmową. Wyjścia przekaźnikowe podłącza się do sterownika systemu SIOUX przez magistralę RS485, dzięki czemu mogą one znajdować się w odległości do 1200 m od sterownika. Do portu Ethernet lub USB można podłączyć komputer z oprogramowaniem służącym do zdalnej konfiguracji, regulacji i serwisowania systemu. Oprogramowanie SIOUX TEST pozwala na dostęp do każdego czujnika niezależnie. Można podejrzeć jego parametry i konfigurację. Sam kontroler rejestruje, niezależnie od oprogramowania integrującego systemu ochrony, pełną historię zdarzeń i graficzne zobrazowanie pracy poszczególnych czujników. Pamięć kontrolera pozwala na zarejestrowanie zdarzeń i ich graficznego zobrazowania z ok. 3 lat pracy systemu, wraz z dokładną datą i czasem ich wystąpienia. Alarmy, prealarmy, sabotaże i usterki zawarte w pamięci urządzenia można łatwo posortować i wyszukać dzięki eksportowi do pliku Excell. Sam kontroler ma wewnątrz również czujnik pozwalający wykryć manipulacje przy nim, np. przechylenie o zadany kąt skrzynki w której jest umieszczony.

 

 

2015 06 61 3

 

 

Opisane wyżej urządzenia zapewniają najwyższy stopień ochrony i z powodzeniem stosowane są na wielu obiektach penitencjarnych w Polsce i za granicą. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii, najwyższej jakości materiałów i precyzji wykonania rozwiązania firmy CIAS dają użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa i gwarancję najwyższej jakości (6 lat gwarancji) a instalatorom zapewniają łatwą i bezproblemową instalację i obsługę. Ponadto, dzięki wieloletniemu doświadczeniu pracowników firmy CIAS i serwisowi dostępnemu w Polsce gwarantowana jest szybka i profesjonalna pomoc w każdej sytuacji.

 

 

Artykuł firmy CIAS Sp. z o.o.

Fot. CIAS Sp. z o.o.

Tematyka dotycząca kamuflowanych systemów łączności radiowej z rzadka gości na łamach prasy. Jednakże ostatnie lata niosą ze sobą wiele nowości rynkowych w tej materii – poczynając od radiotelefonów a kończąc na specjalistycznym wyposażeniu. Systemy tego typu coraz częściej stają się niezbędnym wyposażeniem pracowników sektora security.

 

 

2015 06 57 1

 

 

Rozwiązania tego typu były przez długi czas zarezerwowane dla państwowych służb specjalnych, ale od pewnego czasu trafiają także na rynek komercyjny. Wzrastające zapotrzebowanie na systemy kamuflowane, zaowocowało szeregiem nowych i ciekawych rozwiązań.

 

 

Kamuflowane radiotelefony firmy Hytera

 

Hytera jako pierwszy producent na świecie zaoferowała radiotelefony kamuflowane w standardzie DMR już w roku 2011. 

 

Modele X1 i X1e powstały głównie na potrzeby sektora bezpieczeństwa publicznego, ale znalazły także uznanie wśród cywilnych użytkowników. Niewielkie rozmiary, pełna funkcjonalność, odporność na warunki zewnętrzne oraz możliwość pracy z pełną mocą RF (do 5W) to ich najważniejsze zalety. Radiotelefon Hytera X1 zdobył uznanie tuż po premierze. Już w roku 2011 podczas targów Europoltech w Warszawie zdobył główną nagrodę Komendanta Głównego Policji, tzw. „Złotą Gwiazdę Policji”.

 

Od tego czasu, seria „X” firmy Hytera jest sukcesywnie rozwijana. Kolejny model, który pojawił się w ofercie firmy to X1p, najbardziej zaawansowany kamuflowany radiotelefon pracujący w standardzie DMR oraz konwencjonalnym analogowym. Tak samo jak jego młodszy brat, radiotelefon cechuje się niewielką wagą (240 g) oraz rozmiarami – grubość to jedyne 21 mm. Tak samo jak X1e, tak i X1p jest w pełni zgodny z normą IP67, co zapewnia pełną odporność na czynniki zewnętrzne (woda i pył). Konstrukcja radiotelefonu opiera się o aluminiowe chasis, które zapewnia nadzwyczaj wysoką odporność na uderzenia i upadki. Radiotelefon posiada pełną klawiaturę, wyposażoną w podświetlenie, kolorowy wyświetlacz LCD 1.8”. X1p zapewnia poufność przesyłanych informacji dzięki 40-bitowemu szyfrowaniu (opcjonalnie 128 lub 256 bit AES). Hytera może się także pochwalić bliźniaczą konstrukcją do X1p ale w standardzie cyfrowym TETRA, która oferowana jest jako Z1p.

 

 

2015 06 57 2 2015 06 57 3

 

 

Specjalistyczne akcesoria kamuflowane od Sonic Communications

 

Na rynku dostępny jest szereg różnych rozwiązań w zakresie kamuflowanych akcesoriów audio, wśród nich produkty brytyjskiej firmy Sonic Communications, zajmującej się produkcją i sprzedażą szerokiej gamy sprzętu audio i wideo wykorzystywanego przez wojsko, służby specjalne, policję i innych użytkowników z sektora bezpieczeństwa publicznego. Od ponad 40 lat firma dostarcza na światowe rynki specjalizowane akcesoria audio dla radiotelefonów do zastosowań militarnych, taktycznych czy działań wymagających kamuflażu. Wieloletnie doświadczenie firmy Sonic pozwala na zaoferowanie unikatowych rozwiązań, spełniających najbardziej wyszukane wymagania operatorów jednostek specjalnych. Oferta kamuflowanych akcesoriów audio zawiera kompletne systemy audio w wersjach przewodowych i bezprzewodowych.

 

Wersje przewodowe oferowane są w oparciu o komercyjne, specjalnie modyfikowane słuchawki stereo wraz z przewodowymi przyciskami PTT typu torpedo, kieszonkowymi i innymi. Dla obserwatora z zewnątrz, zestawy tego typu wyglądają jak typowe słuchawki stereo do przenośnych odtwarzaczy mp3 czy telefonów komórkowych. Spektrum możliwych rozwiązań i modyfikacji jest bardzo szerokie i pozwala zaoferować zestawy stworzone pod specyficzne wymagania użytkownika i wykonywane zadania. Specjalne mikrofony, zastosowane w wybranych zestawach zapewniają doskonałą czułość nawet przy porozumiewaniu się szeptem, a przyciski nadawania PTT umożliwiają także korzystanie z nadawania sygnałów tonowych, w przypadku braku możliwości porozumiewania się głosem.

 

 

2015 07 58 1

 

 

Gama zestawów bezprzewodowych jest bardzo szeroka i obejmuje rozwiązania pracujące w oparciu o pętle indukcyjne i induktory współpracujące z dyskretnymi, bezprzewodowymi słuchawkami dousznymi. Oferowane mikrosłuchawki odbiorcze są praktycznie niewidoczne dla postronnych obserwatorów. Zapewniają doskonałą słyszalność i długi czas pracy na wymiennych bateriach. Dostępne są w różnych rozmiarach oraz w wersji do lewego lub prawego ucha. Do zestawów dostępne są także bezprzewodowe przyciski nadawania PTT o wyglądzie typowego kluczyka do samochodu z obsługą nadawania sygnałów tonowych i obsługą dodatkowych funkcji radiotelefonu (np. GPS, funkcje wibracyjne itd.). Sonic Communications oferuje także induktory w formie specjalnych wkładek, które mogą zostać umieszczone w torbie, pod ubraniem lub zaszyte w innych elementach garderoby.

 

Do oferowanych kamuflowanych zestawów audio, firma Sonic oferuje także kamuflowane, elastyczne anteny do radiotelefonów kamuflowanych Hytera, kamizelki, pasy i uprzęże specjalnie przystosowane do użycia z oferowanymi akcesoriami i radiotelefonami. 

 

 

Dystrybutorem produktów Sonic Communications i Hytera jest firma RTcom – www.rtcom.pl 

 

 

Artykuł firmy RTcom

Inteligentny budynek to budynek przede wszystkim bezpieczny, komfortowy jak i ekonomiczny. Pod pojęciem komfortu kryje się tzw. komfort fizyczny gwarantujący nam odpowiednią temperaturę wewnątrz budynku, odpowiednią jakość powietrza czy prawidłowe oświetlenie. Natomiast pod pojęciem bezpieczeństwa kryją się takie zagadnienia jak: bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwo zgromadzonego w budynku mienia oraz bezpieczeństwo technologiczne. Z tymi zagadnieniami nieodzownie łączą się systemy takie jak: systemy sygnalizacji pożarowej, systemy oddymiania, systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy kontroli dostępu, telewizji dozorowej czy systemy zewnętrznej ochrony budynku oraz monitorowania procesów technologicznych.

 

 

2015 06 51 1

 

 

Zarządzanie komfortem

 

Głównym parametrem komfortu jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, czyli oświetlenia o odpowiednim natężeniu z dostępem do światła dziennego. Właściwe oświetlenie gwarantuje dobre samopoczucie oraz odpowiednią wydajność pracy. Zbyt wysoki poziom natężenia oświetlenia może powodować zmęczenie wzroku. Natomiast zbyt niski poziom natężenia oświetlenia może wywoływać uczucie zmęczenia i senności. Warto też podkreślić, że niezawodne oświetlenie realizuje także pewien poziom bezpieczeństwa w budynku czy w miejscu pracy.

 

Patrząc z punktu widzenia ekonomicznego należy podkreślić, że oświetlenie jest jednym z bardziej energochłonnych systemów inteligentnego budynku, co pociąga za sobą znaczne koszty utrzymania budynku. Dlatego w inteligentnym budynku dużo uwagi poświęca się optymalnemu wykorzystaniu światła. W tym celu stosuje się różnego rodzaju systemy sterowania oświetleniem, dostosowujące poziom natężenia do światła wpadającego z zewnątrz – wykorzystując do tego celu czujki światła dziennego. Dzięki temu ilość światła sztucznego jest minimalna w odniesieniu do wymaganego poziomu natężenia – reszta bowiem uzupełniona jest naturalnym światłem dziennym. W celu zwiększenia oszczędności energii zużywanej na oświetlenie często dokonuje się integracji oświetlenia z systemami wykrywania ruchu czy obecności człowieka. Dzięki takim rozwiązaniom oświetlenie załączy się tylko wtedy, gdy zostanie wykryty ruch i pozostanie włączone do czasu gdy czujniki obecności będą wykrywać obecność człowieka. Niezależnie od powyżej przedstawionych rozwiązań w budynkach inteligentnych stosuje się także systemy sterowania oświetleniem takie jak np. system DALI. Dzięki takiemu systemowi możemy każdemu punktowi oświetleniowemu nadać adres, a następnie dowolnie nim sterować np. z poziomu komputera, tabletu czy panelu umieszczonego na ścianie. Możemy wówczas dowolnie konfigurować oświetlenie, aranżować sceny świetlne czy też kontrolować stan instalacji oświetleniowej (wykrywać awarie poszczególnych punktów świetlnych).

 

 

2015 06 51 2

 

 

Kolejnym ważnym parametrem komfortu w inteligentnym budynku jest utrzymanie właściwej jakości powietrza, czyli zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu wewnątrz budynku – czystości, wilgotności, prędkości i temperatury powietrza. Za to wszystko odpowiedzialne są systemy wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji HVAC (ang. Heating, Ventilating, Air-Conditioning). System HVAC ma za zadanie utrzymać wewnątrz budynku takie parametry środowiskowe, jakie są najbardziej zbliżone do parametrów optymalnych dla człowieka. System HVAC musi nie tylko zapewniać parametry powietrza określone odpowiednimi normami, ale także pozwalać użytkownikowi inteligentnego budynku na ich indywidulane dostosowywanie w zależności od upodobań i indywidualnego poczucia komfortu.

 

Systemy klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania należą do bardzo energochłonnych systemów i niekiedy stanowią znaczną część kosztów utrzymania budynku – w starszych konstrukcjach mogą nawet stanowić 70% kosztów energii pobieranej przez cały budynek. Szczególnie wysoki udział systemów HVAC w kosztach energii widoczny jest w okresie letnim i jest on wyższy nawet od okresu zimowego. Zatem schładzanie pomieszczeń w letnie upalne dni jest droższe niż ich podgrzewanie w okresie zimowym. Pamiętajmy jednak o tym, że jeśli w pełni chcemy cieszyć się powietrzem dobrej jakości to nigdy nie należy zapominać o regularnym czyszczeniu systemów klimatyzacji i wentylacji, gdyż są one dobrym siedliskiem dla różnego rodzaju bakterii i zarazków.

 

 

2015 06 52 1

 

(...)

 

Robert Gabrysiak – mgr inż. elektrotechniki,
absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki
Poznańskiej o kierunku elektrotechnika

Jeden ze znanych mi ekspertów branży security twierdzi, że można być zawodowcem pilnując psiej budy. Zgadzam się. Bez względu na to z jakim obiektem mamy do czynienia podejście do spraw jego bezpieczeństwa powinno być zawsze takie same, czyli profesjonalne. Czy proces projektowania dla obiektu biurowego tak bardzo będzie różnił się od procesu, jaki wdrożymy dla zakładu przemysłowego? Czy jest jakiś system bezpieczeństwa, który nadaje się tylko i wyłącznie do wybranego rodzaju obiektów? Zgodnie z tytułem w niniejszym artykule postaram się przeanalizować kilka podstawowych i najczęściej stosowanych systemów zabezpieczeń w odniesieniu do obiektów biurowych, przemysłowo-magazynowych.

 

 

Lokalizacja i topografia

 

Pierwszym sposobem zadbania o bezpieczeństwo jest dobór miejsca dla naszego obiektu. Oczywiście zakładam budowę od podstaw. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że postawienie dowolnego obiektu z dala od miasta i jakichkolwiek zabudowań mieszkalnych, w lesie, kilkadziesiąt kilometrów od posterunku policji lub straży pożarnej zwiększy znacząco poziom zagrożeń już na starcie. Inaczej sprawa się ma dla obiektu zbudowanego w centrum miasta lub nawet nie w samym centrum, a tylko w jego granicach, gdzie do najbliższego posterunku policji jest maksymalnie kilka kilometrów. Gdzie bardzo często, nawet w godzinach nocnych, pojawiają się przechodnie. Gdzie czasem przejedzie patrol policji ewentualnie jakaś grupa interwencyjna firmy ochroniarskiej. W takim przypadku poziom bezpieczeństwa dla naszego obiektu od razu wzrasta. Czy opisany przykład inaczej wygląda dla obiektu przemysłowego, a inaczej dla biurowego lub magazynowego? Nie. Bez względu na rodzaj obiektu, niedogodna lokalizacja będzie tak samo ryzykowna dla każdego z nich. Jest jednak małe „ale”.

 

W większości przypadków budynki biurowe mogą w miarę bez przeszkód formalnych powstawać nawet w ścisłych centrach miast. Gorzej wygląda sprawa dla obiektów przemysłowych i magazynowych. Ze względu na swoją architekturę, estetykę oraz ewentualną szkodliwość, obiekty takie zazwyczaj budowane są właśnie z dala od centrów, w miejscach słabo zaludnionych. Oczywiście nie ma się temu, co dziwić. Osobiście nie chciałbym, aby w okolicach mojego wymarzonego domku z ogródkiem wyrosła fabryka. Dlatego w wielu przypadkach podczas projektowania systemów bezpieczeństwa dla obiektów przemysłowych, a także magazynowych już na samym początku spotykamy się z problemem nienajlepszej lokalizacji, problemem będącym poważnym punktem w analizie zagrożeń do projektu. Podsumowanie: 1 punkt dla obiektów biurowych.

 

 

Architektura

 

Przypomnę Państwu stary dowcip, który nieco złagodzę, aby redakcja mogła bez obaw zamieścić go w niniejszym wydaniu. Czy wiecie, dlaczego w Wąchocku są same okrągłe domy? Bo sołtysowi zagrozili, że go zatłuką za rogiem. Taki niewinny dowcip zdarza mi się opowiadać na spotkaniach z architektami, kiedy rozpoczynamy rozmowy o bezpieczeństwie obiektu. Z przykrością stwierdzam, że architektura nie jest i raczej nie będzie przyjazna projektantom systemów bezpieczeństwa. Dla architekta oraz inwestora podstawą w budowie obiektu będzie estetyka i funkcjonalność, a nie bezpieczeństwo.

 

To jest tak jak przy dietach: wszystko, co smaczne jest najczęściej niezdrowe dla organizmu. W przypadku architektury i bezpieczeństwa jest podobnie: wszystko, co ładne jest najczęściej ryzykowne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Musimy się z tym pogodzić, musimy z tym żyć. Ważne jest jednak to, aby zawsze o tym pamiętać. Analizując architekturę dla trzech tytułowych grup obiektów muszę przyznać, że więcej problemów napotkamy przy obiektach biurowych. Dlaczego? Z powodu niepohamowanej u wielu architektów chęci tworzenia czegoś odmiennego. Na zdjęciu nr 1 widać „ozdobne” rury biegnące wzdłuż okien. Nie byłbym sobą gdybym osobiście nie sprawdził. Werdykt? Skutecznie pomagają dostać się do środka nawet na wyższych piętrach. Natomiast zdjęcie nr 2 pokazuje zapewne „ozdobne” rowki w tynku, które swoimi wymiarami i lokalizacją znakomicie ułatwiają sprawcom wtargnięcie do środka budynku biurowego bez konieczności stosowania drabiny. Magazyny lub hale produkcyjne są najczęściej proste architektonicznie i nie stwarzają tak dużych problemów, jak „bajeranckie” budynki biurowe. Oczywiście zdarzają się wyjątki od opisanej reguły, ale są to jednak tylko wyjątki. Podsumowanie: 1 punkt dla obiektów przemysłowo-magazynowych. 

 

 

2015 06 36 1

 

 

System kontroli dostępu

 

Bez względu na rodzaj obiektu, systemy kontroli dostępu mogą występować wszędzie. Czy to biuro czy fabryka, w każdym z nich można zastosować kontrolę dostępu, oczywiście jeśli wymogi inwestorskie lub analiza zagrożeń tego wymagają. Jeśli nie dla całości, to dla wybranych stref. Zapewne różne będą konfiguracje oraz pojedyncze urządzenia. Takim prostym przykładem mogą być zwory i elektrozaczepy. W przypadku biur zastosowanie będą miały najczęściej elektrozaczepy, a to ze względu na estetykę. W obiektach przemysłowych i magazynowych najczęściej napotkamy duże zwory elektromagnetyczne instalowane na stalowych drzwiach. Funkcjonalnie więcej problemów przysporzy nam system w biurowcu. Duża ilość pracowników przemieszczających się w ciągu dnia po całym budynku powoduje szybsze zużycie urządzeń wykonawczych, zwłaszcza ruchomych lub mechanicznych. Dodatkowo pracownicy biurowi, jak wynika z moich obserwacji, są bardziej negatywnie nastawieni do wszelkiego rodzaju blokad i zakazów, co skutkuje różnymi pomysłami mającymi na celu zniszczenie urządzeń kontroli przejścia albo w najlepszym przypadku, blokowanie takiego przejścia. Zdjęcie nr 3 przedstawia najłagodniejszy z pomysłów. Zbijanie szybek w przyciskach wyjść awaryjnych, przekręcanie zamka w drzwiach, blokowanie języka klamki, to tylko wybrane pomysły, jak na stałe zblokować przejście, aby nie trzeba było nosić ze sobą karty dostępu Największym błędem powstającym podczas projektowania systemów kontroli dostępu, bez względu na rodzaj obiektu, jest zbyt duża i nie do końca przemyślana ilość przejść podległych kontroli. Podsumowanie: 1 punkt dla obiektów przemysłowo-magazynowych.

 

 

System sygnalizacji pożaru

 

Pożar może pojawić się wszędzie. Są obiekty, od których prawnie wymaga się zastosowania systemu sygnalizacji pożaru i takie, co, do których takiego wymogu nie ma. Nie oznacza to jednak, że zagrożenie tam nie istnieje. Wystarczy trochę wyobraźni. Różnice w zastosowaniu systemów przeciwpożarowych dla obiektów biurowych, magazynowych i przemysłowych polegają głównie na zastosowaniu różnych rodzajów detektorów pożarowych, a te dobiera się na podstawie analizy zagrożenia pożarowego, w którym ustala się możliwe rodzaje występowania pożaru (TF). Wydaje się więc, że bez względu na rodzaj obiektu podejście do budowy systemu sygnalizacji pożaru będzie podobne. Podsumowanie: po 1 punkcie dla obu grup obiektów.

 

 

System sygnalizacji włamania i napadu

 

Są to najpopularniejsze systemy w gamie systemów bezpieczeństwa. Stosowane do ochrony sklepu z warzywami oraz do zabezpieczenia skarbca bankowego. W zależności od obiektu oraz przyjętej analizy zagrożeń zastosowanie mają różne urządzenia. Możemy zainstalować jedynie system ochrony wewnętrznej w oparciu o standardowe detektory ruchu lub zwiększyć poziom bezpieczeństwa stosując urządzenia do ochrony zewnętrznej już w okolicy ogrodzenia posesji, którą zabezpieczamy. Obiekty przemysłowe i magazynowe wymagają oczywiście nieco innego podejścia i stwarzają odmienne problemy podczas projektowania systemów popularnie zwanych alarmowymi. Wbrew temu, co sądzą laicy, zabezpieczenie skarbca bankowego systemem sygnalizacji włamania i napadu jest o niebo łatwiejsze niż zaprojektowanie systemu alarmowego w zakładzie przemysłowym o rozbudowanej infrastrukturze oraz dużym zapleczu logistycznym. Najprościej mówiąc, aby zabezpieczyć skarbiec bankowy, wystarczy zapoznać się z wewnętrznymi przepisami departamentu bezpieczeństwa danego banku i znać minimum zasad projektowania takich systemów. Inaczej sytuacja ma się z obiektem przemysłowym. Powiedzmy hala produkcyjna z zapleczem magazynowym. Tutaj nie ma szczegółowych wytycznych, a inwestor jest skupiony na swojej działalności nie na bezpieczeństwie, które przecież pozostawił w naszych rękach, oczywiście wraz z wszystkimi obostrzeniami. Jakimi? Powiedzmy, że każe nam zabezpieczyć teren zakładu z wszystkimi jego cennymi punktami, ale wzorem niektórych zachodnich koncernów nie ma mowy o tym, aby teren ogrodzić. Inwestor chce być otwarty na klienta. Spotkałem się z takimi przypadkami. To tak, jakby bank chciał ochrony skarbca, ale równolegle każdy klient, ma prawo do skarbca wejść, aby sobie popatrzeć na pieniążki, które w tym banku ulokował. Oczywiście jakby się uprzeć wszystko jest możliwe, ale problem będzie spory, a o skali kosztów wspominał nie będę. Planując system alarmowy w obiekcie biurowym napotkamy najmniej przeszkód. Brak problemów z warunkami środowiskowymi, brak problemu z zastawianiem każdej wolnej przestrzeni w magazynach. Problemy przy projektowaniu zabezpieczeń dla obiektów przemysłowych można by wymieniać jeszcze długo. Dobry Projektant poradzi sobie z tym wszystkim, ale chcąc dobrze wykonać swoją robotę trzeba się sporo natrudzić i sporo przewidzieć. Przestrzeń magazynowa jest, bowiem elementem „żyjącym”. Dziś regały stoją w jednym miejscu, jutro stoją w innym, a przecież detektorów tak łatwo się nie przemieszcza. Wszystko to sprawia, że obiekty przemysłowe i magazynowe zakwalifikowałbym do grupy obiektów trudnych, a biurowe raczej do mało problemowych. Podsumowanie: 1 punkt dla obiektów biurowych.

 

(...)

 

 

Tomasz Łazowski

specjalista ds. bezpieczeństwa

 

Kiedy mówimy o ochronie odgromowej i przepięciowej, mamy na myśli ochronę przed przepięciami, które spowodowane są wyładowaniami pioruna, procesami łączeniowymi i zwarciowymi w instalacjach elektrycznych i innymi zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI). Systemy alarmowe, tak jak wszystkie instalacje elektryczne i telekomunikacyjne w obiekcie, narażone są na uszkodzenia związane z wyładowaniami atmosferycznymi oraz przepięciami. Czym chronić przed nimi użytkowników, obiekty, ich instalacje i urządzenia? Należy przede wszystkim oszacować możliwe straty względem poniesionych kosztów takiej ochrony. Pomagają nam w tym normy. Klasyfikują one źródła i typy szkody oraz straty, a także ułatwiają oszacowanie ryzyka [1, 2, 3, 4, 5, 6]. W takim razie, kiedy potrzebna jest ochrona odgromowa? Wtedy gdy szacowane ryzyko w odniesieniu do odpowiednich strat jest większe niż jego tolerowany poziom: R > RT [1].

 

 

2015 06 34 1

 

 

Najczęściej istotne dla inwestora są argumenty ekonomiczne, które w związku ze stosowaniem ochrony odgromowej można znaleźć w normach [2]. Nie należy zapominać o występującym zagrożeniu życia lub zdrowia ludzi. W przypadku uszkodzenia systemu sygnalizacji pożarowej, gaszenia pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, automatyki pożarowej, systemów oddymiania, czy wentylacji mamy do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia. Wtedy argumenty ekonomiczne powinny mieć mniejsze znaczenie.

 

W zależności od możliwości wystąpienia szkody, stosuje się różne środki ochrony:

 • izolowanie dostępnych części przewodzących, odpowiednie trasowanie, zachowanie odległości i ekranowanie;
 • wyrównanie potencjałów; 
 • urządzenia piorunochronne;
 • stosowanie urządzeń ograniczających przepięcia z odpowiednim ich stopniowaniem.

 

Norma [1] wprowadza cztery stopnie ochrony odgromowej od I do IV. Odpowiadają im wymagane, wytrzymywane napięcia udarowe urządzeń. Sam obiekt podzielony może być na wiele stref ochrony, uwzględniając zagrożenia:

 • wyładowanie w obiekt np. w antenę, maszt, stalowe konstrukcje, dukty kablowe, słup z kamerą, stalowe ogrodzenie, na którym zainstalowano bariery, czujki itp.;
 • wyładowanie w pobliżu obiektu, przepięcia indukowane;
 • wyładowanie w okablowanie łączące urządzenia.

 

Podążając za zapisami normy [1] przyjmujemy określony podział obszaru obiektu chronionego przepięciowo na strefy ochrony. W wyznaczaniu stref zagrożeń wykorzystuje się metodę promienia toczącej się kuli.

 

We wspomnianych strefach należy stosować stopniowane rozwiązania ochrony przepięciowej. Zasada zabezpieczenia urządzenia, systemu jest taka żeby jego wytrzymałość była wyższa niż spodziewane zagrożenie przepięciowe i prądowe, co uchroni je przed uszkodzeniem.

 

Poza samymi urządzeniami przepięciowymi, projektant powinien uwzględniać lokalizację urządzeń systemów alarmowych, topologię sieci i stosować odpowiednie odprowadzanie potencjału poprzez uziemienie oraz połączenia wyrównawcze stalowych konstrukcji, masztów, słupów, szaf, obudów, koryt stalowych, tak aby skutecznie odprowadzać prądy poza urządzeniami [7].

 

Standardem komunikacyjnym pomiędzy urządzeniami w systemach alarmowych staje się Ethernet, co ułatwia ich integrację, ale niestety powoduje to, że większość okablowania prowadzona jest bezpośrednio do serwerowni, z różnych stref ochrony odgromowej – z zewnętrznych barier mikrofalowych czy kamer znacząco zwiększając ryzyko wystąpienia zdarzenia i poważnych konsekwencji – nie tylko uszkodzenia urządzeń, ale także utraty znacznie cenniejszych danych zgromadzonych w macierzach czy serwerach [8].

 

 

Por. mgr Cezary Mecwaldowski − st. inspektor
Zakładu Technologii Informatycznych
i Edukacyjnych, Centralny Ośrodek Szkolenia
Służby Więziennej w Kaliszu

Nowoczesne systemy alarmowe są obsługiwane nie tylko za pomocą lokalnych manipulatorów. Coraz częściej uwzględnia się bowiem możliwość nadzorowania pracy systemu z dowolnej przeglądarki internetowej, telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego.

 

 

Pilot to podstawa

 

Nowoczesny system alarmowy nie obejdzie się bez pilotów zdalnego sterowania i kart zbliżeniowych. Rozwiązania tego typu najczęściej są uwzględniane w miejscach, gdzie obsługa systemu alarmowego jest trudna dla niektórych osób (np. dzieci, osoby starsze) oraz gdy zakłada się ograniczony dostęp do określonej funkcjonalności instalacji alarmowej. W oferowanych na rynku centralach alarmowych można przypisać pilota do konkretnego użytkownika, zapewniając mu możliwość korzystania z określonych funkcji takich jak chociażby załączanie i wyłączanie czuwania czy też sterowanie urządzeniami (brama garażowa, rolety itp.). Przydatne rozwiązanie stanowi możliwość definiowania stref, które mogą być załączane przez użytkownika. Warto pamiętać, że wadą takiego systemu jest brak możliwości identyfikowania osoby, która obsługuje system.

 

Zamiast pilotów bardzo często zastosowanie znajdują karty zbliżeniowe. Jako zalety takiego rozwiązania wymienia się przede wszystkim prostą obsługę. Sprowadza się ona jedynie do zbliżenia karty w pobliże odpowiedniego czytnika.

 

 

System alarmowy przez internet

 

Możliwości w zakresie zdalnej obsługi systemów alarmowych to również sterowanie za pomocą sieci internetowej. Funkcjonalność tego typu zapewniają centrale alarmowe lub specjalne moduły komunikacyjne współpracujące z centralami alarmowymi. Zyskuje się więc możliwość dostępu do systemu poprzez sieć lokalną LAN oraz za pomocą sieci internetowej.

 

Komunikację poprzez internet nowoczesne centrale alarmowe zapewniają na kilka sposobów. Stąd też sterowanie systemem alarmowym może odbywać się przez dowolny komputer i przeglądarkę internetową. Zyskuje się więc wirtualny panel sterujący, który zapewnia kompleksowe sterowanie systemem. Interesujące rozwiązanie stanowią również aplikacje przeznaczone do telefonów komórkowych. Oprogramowanie tego typu zapewnia pełne sterowanie systemem. Jako zalety takiego rozwiązania wymienia się przede wszystkim mobilność, czyli możliwość sterowania systemem z dowolnego komputera lub urządzenia przenośnego.

 

Bardziej zaawansowane aplikacje pozwalają nie tylko na sterowanie alarmem, ale również na wizualizowanie poprzez wirtualne mapy obiektu. Przydatne rozwiązanie stanowi oprogramowanie przeznaczone do zdalnego konfigurowania systemów alarmowych. Funkcjonalność w tym zakresie jest nieodzownym elementem wyposażenia firm instalatorskich.

 

 

GSM/GPRS

 

Na rynku są oferowane centrale alarmowe lub moduły, dzięki którym zyskuje się możliwość realizowania powiadomień na telefon komórkowy. Jest przy tym możliwa współpraca poprzez technologię GSM/GPRS ze stacjami monitorującymi. Powiadomienie może przybrać formę wiadomości tekstowej lub próby nawiązania połączenia. Typowa centrala tego typu jest wyposażona w wejścia przewodowe. Niejednokrotnie zastosowanie znajdują również wejścia bezprzewodowe oraz wbudowany odbiornik radiowy pracujący w paśmie 433 MHz. Zyskuje się więc możliwość prostego załączania i wyłączania czuwania za pomocą pilota lub bezprzewodowej klawiatury. Z pewnością przydadzą się wyjścia przekaźnikowe, które mogą być sterowane poprzez sam moduł i w sposób zdalny, np. poprzez komendy SMS. W niektórych modelach programowanie centrali odbywa się zarówno za pomocą kabla, jak i zdalnie przez modem GPRS.

 

Oprogramowanie do obsługi instalacji alarmowych, które jest instalowane w telefonach komórkowych zawiera szereg rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo systemu. Skuteczne narzędzia odpowiedzialne za ochronę przewiduje się niezależnie od sposobu wymiany danych z centralą. Maksymalny poziom bezpieczeństwa jest więc zapewniony przy przesyle informacji w technologii GPRS, UMTS (3G) i Wi-Fi. W tym ostatnim przypadku zazwyczaj przewiduje się algorytm AES z użyciem 192 bitowego klucza. Oferowane na rynku aplikacje są przeznaczone zarówno do tradycyjnych telefonów, jak i urządzeń wyposażonych w ekran dotykowy. Odpowiednie wersje oprogramowania można nabyć z myślą o urządzeniach obsługujących środowisko Java J2ME. Dla telefonów pracujących w oparciu o system operacyjny Google Android jest opracowana dedykowana wersja aplikacji.

 

 

Damian Żabicki

dziennikarz, analityk specjalizujący
się w tematyce technicznej i przemysłowej.
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Środki elektronicznego nadzoru EAS (Electronic Article Surveillance, Electronic Antitheft Systems – elektroniczne systemy antykradzieżowe) stanowią technologiczną metodę zapobiegania kradzieżom w obiektach handlowych, a także w bibliotekach i czytelniach.

 

 

W przypadku ochrony przejść zastosowanie znajdują zabezpieczenia: pojedynczego i podwójnego przejścia, podwójnego przejścia kasowego, dwóch osobnych przejść, a także potrójnego oraz poczwórnego przejścia. 

 

Bramki antykradzieżowe znajdują zastosowanie przy elektronicznym nadzorze towarów w obiektach handlowych. Za podstawowe urządzenia w tym zakresie uznać można bramki jednoantenowe. Istotną rolę odgrywa cyfrowy sygnał DSP oraz elektronika z funkcją autostrojenia. Jest przy tym możliwe konfigurowanie systemu kilkuantenowego, a konfiguracja odbywa się za pomocą komputera PC. Maksymalna detekcja w przypadku klipsów wynosi 1 m z kolei stosując etykiety DR zasięg osiąga 0,7 m. Jednoantenowe bramki antykradzieżowe mogą być wyposażone w akcesoria dodatkowe takie jak otwieracz magnetyczny do klipsów, dezaktywator do etykiet oraz linki stalowe.

 

Przydatne rozwiązanie stanowi możliwość serwisowania systemu przez Internet. Tym sposobem takie aplikacje są szczególnie przydatne w obiektach handlowych, znajdujących się w różnych oddalonych od siebie miastach. Typowy system bazuje na urządzeniu sterującym, do którego podłącza się kilka anten. Opcjonalnie zastosować można wbudowany licznik klientów oraz wykrywacz metalu i magnesu.

 

 

2015 05 54 1

 

 

Do prawidłowej pracy systemu bazującego na bramkach antykradzieżowych konieczne są również klipsy oraz etykiety papierowe lub miękkie. Z kolei dezaktywatory są w stanie dezaktywować w odległości do około 30 cm od płyty dezaktywatora montowanej na lub pod ladą sklepową. Istotną rolę odgrywa centralny zasilacz najczęściej instalowany pod blatem. Dezaktywatory niejednokrotnie wyposaża się w tryb pozwalający na pracę z bardzo wrażliwymi odbiornikami, przez co instalacja może uwzględniać niewielką odległość od anteny odbiorczej.

 

Dużym uznaniem cieszą się przeciwkradzieżowe bramki akustomagnetyczne AM 58 Mhz. Cechuje je przede wszystkim wysoka skuteczność wykrywania zarówno klipsów jak i etykiet. W efekcie odległości pomiędzy antenami systemu mogą być większe w porównaniu z innymi technologiami. Zastosowanie bramek akustomagnetycznych zazwyczaj obejmuje systemy ochrony szerokich wejść w galeriach handlowych. Inne zalety bramek akustomagnetycznych to stosunkowa duża odporność na ekranowanie folią aluminiową oraz innymi metalami. Oprócz tego należy podkreślić bardzo dobrą współpracę z klipsami i antenami, różnorodne wzornictwo anten, niewielkie rozmiary anten, a także kontrolę głośności alarmu. Odpowiednie bramki dobierane są pod kątem wyglądu i wielkości anten, przez co urządzenia dobrze komponują się z wystrojem wnętrza.

 

Systemy elektromagnetyczne EM (Electro-Magnetic systems) znajdują zastosowanie przede wszystkim w branży spożywczej, budowlanej, bibliotekach, a także w czytelniach oraz innych instytucjach, gdzie występuje zamknięty obieg dokumentów.

 

Odrębną grupę stanowią bramki antykradzieżowe radiowe RF 8,2 MHz, które również są w stanie wykrywać zarówno klipsy jak i etykiety. Alarm świetlny i akustyczny powiadamia o próbie przeniesienia pomiędzy bramkami towarów z klipsami lub etykietami. Radiowe bramki antykradzieżowe wyróżnia stosunkowo niski koszt zakupu, instalacji i eksploatacji. Stąd też rozwiązania w tym zakresie sprawdzają się zwłaszcza w sklepach odzieżowych.

 

 

Damian Żabicki

dziennikarz, analityk specjalizujący
się w tematyce technicznej i przemysłowej
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.