Zarządzanie

Zarządzanie kryzysowe – kluczowy element BCM1), którego jakość i skuteczność ma decydujące znaczenie i wpływ na to czy i jak organizacja poradzi sobie z sytuacją awaryjną. Choć trudno jest jednoznacznie wskazać która składowa zarządzania ciągłością działania jest najważniejsza, to wspierając się własnym doświadczeniem sądzę, że zarządzanie kryzysowe jest najbardziej wrażliwym i wymagającym największej uwagi elementem tego procesu. To tutaj najszybciej i najdotkliwiej będą widoczne błędy i niedociągnięcia popełnione podczas przygotowania i wdrożenia BCM w organizacji; i co gorsze – dowiemy się o tym w chwili najmniej dla nas korzystnej. Mówiąc o zarządzaniu kryzysowym musimy pamiętać, że ten dość powszechnie stosowany termin ma różne, czasem nawet bardzo rozbieżne znaczenia. Czym innym jest bowiem zarządzanie kryzysowe dla organów administracji publicznej a czym innym dla przedsiębiorstw, instytucji czy organizacji biznesowych. Te pierwsze będą postrzegać zarządzanie kryzysowe głównie przez pryzmat Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w myśl której jest to proces szeroki obejmujący nie tylko czynności związane z reakcją na zdarzenie/incydent lecz także działania zapobiegające, przygotowujące oraz odbudowujące.

System sygnalizacji pożaru. Co to takiego?

System sygnalizacji pożaru (SSP) to podstawowy system zabezpieczający obiekty przed rozprzestrzenianiem się pożaru. Do jego zadań należy wykrycie pożaru, powiadomienie użytkowników obiektu o zagrożeniu, uruchomienie przeciwpożarowych urządzeń wykonawczych oraz wysłanie sygnału o alarmie do jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Kompleksowa ochrona obiektu oraz osób w nim przebywających jest uwarunkowana zintegrowaniem tego systemu z innymi systemami bezpieczeństwa np. kontroli dostępu. W łańcuchu urządzeń, to SSP każdorazowo pełni rolę nadrzędną. Sercem SSP jest centrala systemu, która monitoruje stan elementów detekcyjnych oraz wykonuje operacje sygnalizacyjne i sterownicze zgodnie z ustawieniami konfiguracyjnymi. Do wykrywania pożaru służą czujki dymu, ciepła, płomienia oraz elementy wielosensorowe, które jednocześnie analizują różne czynniki pożarowe. Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się w budynku jest możliwe wyłącznie poprzez odpowiedni dobór rozwiązań technicznych oraz utrzymanie w pełnej sprawności wszystkich elementów tego systemu bezpieczeństwa. Ogólne wytyczne w zakresie planowania, projektowania i instalowania SSP są zawarte w normie PKNCEN/TS 5414:2006.

majdak 1 1

Rys. 1. Fazy wdrażania skutecznego systemu sygnalizacji pożaru

Od wielu lat lotnictwo cywilne, z oczywistych względów znajduje się w bezpośrednim zagrożeniu ze strony organizacji terrorystycznych. Jednym z powodów, dla których organizacje te decydują się atakować statki cywilne jest skala oddziaływania. Kilkaset ofiar, nagłówki gazet, programy informacyjne odwołujące się do aktu terrorystycznego w telewizjach na całym świecie – efekt osiągnięty.

Organizacje terrorystyczne na świecie szukają jednak nowych celów ataków, by jeszcze bardziej wzmóc poczucie zagrożenia i strachu. Szukają luk w systemie, które pozwolą skutecznie przeprowadzić akt bezprawnej ingerencji. O ile lotnictwo cywilne wykształciło dość skuteczne mechanizmy ochrony, uszczelniło system, o tyle doskonałym celem stał się rynek cargo lotniczego.

W ubiegłorocznych wydaniach niniejszego czasopisma (nr 4/2019, nr 5/2019 i nr 6/2019) omówiono kwestię obowiązujących regulacji prawnych dotyczących wprowadzania do obrotu (na rynek europejski i krajowy) oraz dopuszczania do użytkowania (w Polsce) wyrobów przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej, a także wymagane przez nie dokumenty „certyfikacyjne”. Zwrócenia uwagi wymaga jednak fakt, iż nie wszystkie wyroby, w tym również te stosowane w ochronie przeciwpożarowej, objęte są obowiązkiem wprowadzania do obrotu i/lub dopuszczania do użytkowania. Istnieje również pewna grupa wyrobów, które nie mogą być poddane ocenie według obowiązujących systemów oceny zgodności oraz oznakowane znakiem CE lub B i/lub znakiem jednostki dopuszczającej (CNBOP-PIB).

Firma EIZO znana jest z tego, że podejmuje się trudnych wyzwań, tworząc rozwiązania wysoko wyspecjalizowane i dedykowane dla bardzo wymagających środowisk. Seria DuraVision przeznaczona m.in. do zastosowań przemysłowych i w monitoringu to trwałe konstrukcje, umożliwiające pracę w trybie ciągłym i wyświetlające obrazy z wysoką precyzją. Jedną z linii rozwijanych dynamicznie przez EIZO są rozwiązania wykorzystujące do transmisji danych protokół IP.

Zabezpieczenie obiektów wielkopowierzchniowych, np. handlowych czy magazynowych, przez wzgląd na ich intensywne użytkowanie, jest wyzwaniem dla administratorów i służb zapewniających ochronę. Problem jest tym bardziej złożony, jeśli nadzorowi ma podlegać kilka takich obiektów i w każdym z nich obowiązują jednolite standardy zabezpieczenia. Aby zapewnić ochronę na wysokim poziomie, jednocześnie ułatwiając proces zarządzania bezpieczeństwem, na rynku dostępnych jest szereg rozwiązań, które można wybrać i dopasować do potrzeb danego przedsięwzięcia.

Mija już trzy lata od wprowadzenia w 2016 obowiązującej wersji Normy Obronnej, mimo to, nadal przysparza ona wiele problemów interpretacyjnych. Czy to znaczy, że została źle napisana? Myślę że nie, jest ona po prostu kompromisem między: stanem aktualnym zabezpieczeń na jednostkach wojskowych, złożonością problemu ich ochrony, a próbą otwarcia się na nowe technologie, nawet te, które nie były znane w chwili pisania Normy Obronnej. Na pewno wiele negatywnych opinii dla tego dokumentu powstało w wyniku wybiórczego podejścia do tematu, np. aby zrobić poprawnie instalację kontroli dostępu nie wystarczy przeczytać tylko część NO-04-A004-6:2016, ponieważ kontrola dostępu jest tylko jednym z elementów systemu bezpieczeństwa, na który mają wpływ pozostałe elementy. W takim kontekście chciałbym przeprowadzić analizę zagadnień dotyczących kontroli dostępu w Normie Obronnej.

 

Firma W2 chcąc sprostać oczekiwaniom klientów, opracowała nowy sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2 do zastosowań w zewnętrznych oraz wewnętrznych systemach przeciwpożarowych.

SAOZ-Pk2 jest zmodyfikowaną wersją, znanego od kilku lat sygnalizatora SAOZ-Pk. Wprowadzone zmiany dotyczą parametrów sygnalizatora oraz jego funkcjonalności. Obudowa sygnalizatora SAOZ-Pk2 jest identyczna pod względem gabarytu i kształtu do obudowy SAOZ-Pk. W korpusie sygnalizatora zmienione zostało położenie mikroprzełącznika, który w nowej wersji jest sześciopozycyjny. Kluczowa modyfikacja polega na zastosowaniu nowego typu lampy błyskowej zbudowanej w oparciu o diody LED.

Rozproszone obiekty przemysłowe, centra logistyczne, stacje energetyczne, eletrownie, oczyszczalnie ścieków, zakłady penitencjarne, lotniska czy tereny wojskowe wymagają specjalnej ochrony. 2017 3 52 1W wielu przypadkach koniecznym jest wykrycie intruza, zanim pokona on zabezpieczenia i dostanie się do chronionego obiektu. Konsekwencje mogą okazać się wówczas zbyt poważne, a koszty odtworzenia infrastruktury zbyt kosztowne.

W związku z pomyślnym zakończeniem procesu certyfikacji Ambient System Sp. z o.o.2017 3 52 1wprowadza na rynek nowy dźwiękowy system ostrzegawczy miniVES dedykowany do mniejszych obiektów, w których wymagane są systemy DSO lub nagłośnienia.