Rozproszone obiekty przemysłowe, centra logistyczne, stacje energetyczne, eletrownie, oczyszczalnie ścieków, zakłady penitencjarne, lotniska czy tereny wojskowe wymagają specjalnej ochrony. W wielu przypadkach koniecznym jest wykrycie intruza, zanim pokona on zabezpieczenia i dostanie się do chronionego obiektu. Konsekwencje mogą okazać się wówczas zbyt poważne, a koszty odtworzenia infrastruktury zbyt kosztowne. 

 

 

Organizacje roproszone

 

Poziom zabezpieczenia obiektu musi być dostowany do jego specyfiki oraz zidentyfikowanych zagrożeń. O ile w przypadku większości obiektów użyteczności publicznej chronione jest tylko wnętrzne budynku, to w przypadku obiektów podwyższonego ryzyka oraz obiektów rozproszonych, chronione muszą być również zewnętrzne ściany budynku oraz granice terenu. Wszystko po to, by skutecznie zapobiegać nieuprawnionym wtargnięciom na teren chroniony. Co więcej, brak stacjonarnej ochrony fizycznej na miejscu powoduje, że wykrycie intruza musi nastąpić odpowiednio wcześniej, by możliwe było przybycie na miejscu grup interwencyjnych, zanim intruz pokona zabezpieczenia i spowoduje szkody. Z jeszcze większym wyzwaniem należy liczyć się w przypadku ochrony zakładów penitencjarnych, gdzie sposób zabezpieczenia obiektu powinien zapobiegać nie tylko przed wtargnięciem na teren chroniony osób postronnych, lecz również uniemożliwiać wydostanie się z obiektu osób tam osadzonych. W przypadku obiektów zaliczanych do infrastruktury krytycznej już samo pokonanie zabezpieczeń i wtargnięcie intruza może spowodować trudno odwracalne szkody. Powstaje zatem naturalne pytanie w jaki sposób skutecznie chronić obiekty rozproszone?

 

 

Zabezpieczenie obiektu

 

Odpowiednie powiązanie zabezpieczenia technicznego (zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych) oraz zabezpieczenia fizycznego (bezpośrednia ochrona fizyczna w formie stałej i/lub doraźnej) jest podstawową zasadą stosowaną podczas zabezpieczaniu obiektów. Podczas gdy zadaniem elektronicznych systemów jest sygnalizacja zagrożenia, zabezpieczenia mechaniczne powinny na tyle opóźnić skuteczne działanie intruza, by osoby podejmujące interwencję przybyły na miejsce na czas. Oczywiście zakres zastosowanych środków bezpieczeństwa powinien zostać dostosowany do wyników analizy ryzyka i przyjętego poziomu zabezpieczenia obiektu. Niemniej jednak, jakkakolwiek próba stosowania powyższych zabezpieczeń w oderwaniu od siebie nie zapewni obiektowi odpowiedniej ochrony i może wiązać się z poniesieniem znacznych nakładów finansowych, przy jednoczesnym braku skuteczności. W przypadku obiektów wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka, szczególnie ważne jest wykrycie intruza jak najwcześniej, zanim sforsuje on zabezpieczenia i dostawszy się do wewnątrz wyrządzi poważne szkody. Niebezpieczeństwo powinno zostać zasygnalizowane operatorom bezpieczeństwa, którzy to po weryfikacji alarmu, podejmą odpowiednią decyzję, co do rodzaju i sposobu reakcji. W niektórych przypadkach wystarczającym rozwiązaniem może być zastosowanie środków odstraszających, np. nadanie komunikatu ostrzegawczego lub załączenie sygnalizacji alarmowej. Zawsze jednak należy uwzględniać konieczność przeprowadzenia interwencji na miejscu.

 

W przypadku obiektów rozmieszczonych na rozległym obszarze oraz obiektów pozbawionych stacjonarnej ochrony fizycznej potrzeba wczesnego wykrycia niebezpieczeństwa nabiera szczególnego znaczenia. Zabezpieczenie obiektu musi bowiem uwzględniać czas potrzebny od wykrycia zagrożenia do przyjazdu i podjęcia interwencji przez grupę dyspozycyjną (służbę ochrony, policję, straż gminną/ miejską itp.). Wykrycie intruza dopiero wewnątrz obiektu jest w takim przypadku działaniem spóźnionym i niezgodnym „ze sztuką” zabezpieczania obiektów. Na drugim biegunie, zgodnie z koncepcją stref zabezpieczenia, stosuje się ochronę obwodową, ochronę strefy podejścia, ochronę zewnętrzną i ochronę wewnętrzną. Zastosowanie ochrony obwodowej pozwala na podjęcie interwencji zanim zostanie pokonana pierwsze linia ochrony. W połączeniu z pozostałymi systemami alarmowymi zainstalowanymi na obiekcie (systemem nadzoru wizyjnego, systemem sygnalizacji włamania i napadu, systemem kontroli dostępu) pozwala również monitorować w czasie rzeczywistym przebieg zdarzenia i wspierać służby podejmujące interwencję na miejscu. Współpraca czujek zewnętrznych i kamer systemu monitoringu pozwala minimalizować liczbę fałyszywych alarmów, powodowanych przez małe zwierzęta, ruchy roślinności, podmuchy wiatru czy silne opady deszczu. Nie mniej ważna jest również operacyjna funkcjonalność takiego rozwiązania i możliwość oceny sytuacji przed wysłaniem patrolu na miejsce.

 

 

2017 2 47 1

 

 

Jakkolwiek w przeszłości ochrona obiektów realizowana była przede wszystkim siłami ludzkimi, jednak z uwagi na wysokie koszty ochrony fizycznej oraz duże ryzyko popełnienia błędu przez człowieka, współcześnie rośnie znaczenie zabezpieczeń technicznych. Jednocześnie przestrzegałbym jednak przed bezgranicznym zaufaniem i ślepym przekonaniem, co do wyższości techniki nad człowiekiem lub też kategorycznym przywiązaniem do starych „sprawdzonych” rozwiązań. „Człowiek bez techniki jest bezbronny, technika bez człowieka jest bezużyteczna”. Właściwe zabezpieczenie obiektu możliwe jest tylko przy odpowiednim powiązaniu środków prawnych, osobowych, technicznych i organizacyjnych. Zdrowy rozsądek należy stawiać ponad osobiste paradygmaty czy powszechne stereotypy.

 

 

Integracja systemów

 

W organizacjach o rozproszonej strukturze częstym problemem jest równoczesne wykorzystywanie sprzętu i systemów różnych klas i różnych producentów. Jeżeli poszczególne systemy działają niezależnie od siebie, to jest równoznaczne z tym, że nie wymieniają one pomiędzy sobą jakichkolwiek informacji. W sytuacji, kiedy w obiekcie lub zespole obiektów funkcjonują różne rodzaje systemów, to brak jakiejkolwiek integracji pomiędzy systemami staje się dla organizacji poważnym problemem. Wówczas, wdrożenie kolejnych systemów, zamiast usprawniać procesy, przysparza dodatkowej pracy i zwiększa ryzyko błędów popełnianych przez personel bezpieczeństwa. Zintegrowanie systemów pozwala natomiast zarządzać bezpieczeństwem prościej i efektywniej. Często pozwala również obniżyć koszty operacyjne i szybciej reagować na wszelkiego rodzaju incydenty bezpieczeństwa. Zintegrowana platforma zarządzania bezpieczeństwem powinna zapewniać komunikację pomiędzy różnymi systemami alarmowymi, systemami automatyki budynkowej, systemami pomiarowymi czy systemami bazodanowymi. Zarządzanie rozproszonymi instalacjami systemów alarmowych w sposób centralny jest niezwykle ważne dla każdej wielooddziałowej organizacji.

 

 

2017 2 47 2

 

 

Szerokie podejście do integracji umożliwia zarządzanie nie tylko nieruchomościami, lecz również pracownikami, dostawcami, mieniem oraz innymi zasobami organizacji. Zdalne zarządzanie infrastrukturą to tylko jedna z korzyści. Zarządzanie bezpieczeństwem opiera się w znacznej mierze na zarządzaniu informacją. Możliwość rejestrowania wszystkich zdarzeń i tworzenia raportów według wybranych kryteriów jest ważną funkcjonalnością większości platform zarządzania bezpieczeństwem. Zdefiniowanie procedur określających zadania dla systemów lub personelu bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia powinno być powszechnie stosowanym standardem. Jako przykład może posłużyć automatyczne załączanie czuwania systemu alarmowego w określonych godzinach lub lista czynności do wykonania przez pracownika ochrony w przypadku zagrożenia pożarowego. Wykorzystanie zintegrowanych platform zarządzania bezpieczeństwem pozwala efektywniej zarządzać dostępami i uprawnieniami zarówno podległego personelu, serwisów oraz dostawców. W ten sam sposób możemy monitorować poprawność wykonywania zadań przez pracowników ochrony, definiować zadania i raportować ich wykonanie.

 

 

Centrum zarządzania bezpieczeństwem

 

Organizacje o rozproszonej strukturze, jak mało które, potrzebują centrum zarządzania bezpieczeństwem. Ograniczona mozliwość sprawowania nadzoru, niewielka ilość lub całkowity brak personelu bezpieczeństwa, konieczność natychmiastowego reagowania na incydenty w miejsach oddalonych kilkaset lub kilkatysięcy kilometrów stwarzają naturalną potrzebę posiadania możliwości do zdalnego nadzoru i koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa. Oczywiście posiadanie zdalnego centrum zarządzania bezpieczeństwa nie wyklucza jednoczesnego funkcjonowania lokalnego centrum. I odwrotnie, posiadanie lokalnych centrów zarządzania bezpieczeństwem nie rozwiązuje wszystkich problemów i nie podważa potrzeby funkcjonowania podobnych komórek wyższego rzędu. Centrum zarządzania bezpieczeństwem to serce całego systemu, miejsce pozwalające monitorować sytuację w czasie rzeczywistym i reagować natychmiast na wszystkie zauważone incydenty. Wykorzystanie techniki, dzięki dodatkowym informacjom oraz realizowanej funkcji wsparcia, pozwala na lepsze zarządzanie służbami ochrony, w porównaniu gdyby zabezpieczenie obiektu oparte było wyłącznie na ludziach. Jednocześnie pozwala podejmować lepsze i szybsze decyzje, minimalizuje również ryzyko błędów podczas stosowania wewnętrznych procedur alarmowych. W końcu pozwala efektycznie wykorzstywać dostępne zasoby i monitorować efektywność stosowanych rozwiązań.

 

 

 

Sergiusz Parszowski – niezależny
ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa.
Audytor organizacji i systemów
bezpieczeństwa. Doświadczony trener
i szkoleniowiec. Autor licznych publikacji
dotyczących ochrony osób i mienia oraz
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

www.instin.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pin It

 

bg
pi