Pozytywne prognozy dla branży ochroniarskiej w Polsce. W 2014 roku wartość rynku wyniosła około 7,8 mld zł. Według szacunków do 2019 roku przewidywany jest wzrost rynku ochrony średnio o 5,3 proc. rocznie. Ponadto przewidywana pozytywna dymanika gospodarcza w Polsce przyczyni się do przyrostu bazy klientów. Jednocześnie, ze względu na wprowadzenie od stycznia przyszłego roku obowiązku odprowadzania składek ZUS od wszystkich umów zleceń, spodziewany jest wzrost cen, oraz szybsza konsolidacja rynku, której skutkiem będzie wzmocnienie największych graczy – to główne wnioski płynące z analizy firmy doradczej Deloitte.

Według raportu Deloitte kapitał całkowity sektora usług ochrony osób i mienia w Polsce wyniósł w 2014 roku około 7,8 mld zł. Wartość ta, poza ochroną fizyczną, która stanowi 80% rynku, obejmuje także usługi monitoringu oraz obsługę gotówki.

Branża ochrony w Polsce rośnie nieco szybciej niż nasze PKB. Wyjątkiem były lata 2010-2011, kiedy to presja cenowa związana ze spowolnieniem gospodarczym w Polsce znacząco wyhamowała rozwój tego rynku. Zdaniem ekspertów obecnie oczekiwany wzrost PKB na poziomie około 3,5 proc. rocznie powinien dać impuls dla dalszego rozwoju rynku, poprzez organiczny wzrost bazy klientów, a także w wyniku zwiększenia skłonności do korzystania z usług ochrony (w tym także usług monitoringu i obsługi gotówki) przez mniejszych klientów, którzy do tej pory się na to nie zdecydowali. Przewidywania autorów analizy wskazują, że średnioroczny wzrost rynku (CAGR – średnia roczna stopa wzrostu) w latach 2014-2019 wyniesie około 5,3 proc.
„W 2014 roku wartość rynku usług ochrony w Polsce szacujemy na niespełna 8 mld zł. Zgodnie z prognozami, w ciągu pięciu lat, ma on wzrosnąć o ponad 20 proc. do poziomu około 10 mld zł – mówi Anita Bielańska, Starszy Menedżer, Deloitte Consulting.

„Tak obiecujące prognozy są zarówno dla naszej firmy, będącej liderem na rynku, jak i całej branży bardzo pozytywnym prognostykiem na przyszłość" – potwierdza Jacek Pogonowski, Prezes Zarządu, Konsalnet Holding.

Jak wynika z raportu Deloitte, kluczowy wpływ na zmiany na rynku będzie miał wzrost cen, będący konsekwencją wprowadzenia od 1 stycznia 2016 roku zmian w prawie pracy. Wdrożenie obowiązku odprowadzania składek do ZUS od wszystkich umów zleceń do wysokości płacy minimalnej spowoduje wzrost kosztów pracy pracowników zatrudnionych w ten sposób (nawet o 40 proc. dla umów, które obecnie nie podlegają obowiązkowi odprowadzania składek), co będzie dla firm z branży ochrony, dużym obciążeniem, ale w dalszej perspektywie powinno pozytywnie wpłynąć na wartość rynku oraz wysokość kontraktów.
„Największy wzrost cen oczekiwany jest w segmencie ochrony fizycznej, gdzie udział pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia sięga nawet 70%. Jednocześnie przewidujemy redukcję liczby roboczogodzin przez część klientów. Skala tych redukcji nie będzie jednak w stanie zrekompensować wzrostu cen na rynku." – wyjaśnia Anita Bielańska.

„Wprowadzenie składki ZUS od umów cywilnoprawnych jest największą i najgłębszą od 1989 roku zmianą dotykającą rynek pracy w Polsce, która wpłynie również na branżę ochrony. W głównej mierze będzie ona dotyczyć niezamożnych, często pozbawionych innych możliwości zarobkowania uczestników rynku pracy w Polsce - mówi Jacek Pogonowski. "To trudna zmiana, ale tego typu rozwiązania są niezbędne, bo cywilizują rynek pracy w Polsce. W ostatecznym rozrachunku wyeliminują z przetargów patologicznie niskie stawki pieniężne oferowane za roboczogodzinę, zwiększając tym samym jakość usług i równość zasad w stosunku do już ozusowanych branż" – dodaje Prezes Konsalnetu.

Analiza Deloitte zwraca uwagę na sytuację z 2014 roku, kiedy to zmiany związane z podniesieniem płacy minimalnej i redukcją dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników również znacząco zwiększyły koszty pracy w branży. Zwiększona presja kosztowa może skutkować szybszą konsolidacją rynku, gdyż mniejsi gracze mogą nie być w stanie jej podołać.

„Ogromne zmiany jakie czekają rynek ochrony rozpoczną się zapewne w lutym, może marcu 2016 roku, kiedy będą znane wyniki tzw. testu prawdy, czyli skutki jakie ma wprowadzenie ozusowania na firmy z branży ochrony. Rynek już wysyła sygnały, że szansy na przetrwanie w postaci sprzedaży lub konsolidacji będą szukały mniejsze spółki, które boją się załamania rentowności i spodziewają kłopotów z utrzymaniem się na powierzchni" – komentuje Pogonowski.

Informacja o badaniu:
Analiza firmy doradczej Deloitte oparta została na ponad 80 wywiadach przeprowadzonych m.in. z firmami z branży ochrony, ich klientami reprezentującymi różnorodne segmenty, a także z zrzeszeniami oraz instytucjami publicznymi. Bazując na odpowiedziach rozmówców, a także w oparciu o swoje analizy specjaliści z Deloitte stworzyli estymację wartości rynku oraz prognozę jego rozwoju na najbliższe pięć lat.
Firma Konsalnet była jednym z głównych kontrybutorów informacji do badania, w tym w szczególności wsparła Deloitte w uzyskaniu kontaktów do wielu swoich klientów oraz organizacji branżowych w celu przeprowadzenia wywiadów.

Pin It