W poprzednich artykułach dotyczących projektowania monitoringów wizyjnych na obiektach sportowych koncentrowaliśmy się na obrazach kategorii I i IV. Pozostaje nam do analizy ostania kategoria – nieco kontrowersyjna kategoria III.

 

Zgodnie z nomenklaturą zdefiniowaną w rozporządzeniu [1] funkcjonalnie rejestracja obrazu z III kategorią zdefiniowana jest następująco:

rejestracji obrazu III kategorii – należy przez to rozumieć ciągłą rejestrację obrazu umożliwiającą wykrycie osób lub rzeczy, w miejscu dozorowanym przez kamerę, w celu przekazania operatorowi informacji o ujawnieniu osoby lub rzeczy, przy czym jednoczesna rejestracja obrazu z całego miejsca dozorowanego przez kamery nie jest wymagana;

Funkcjonalnie obraz kategorii III ma nam zatem dostarczyć wyłącznie informacji o obecności lub braku obecności osoby lub rzeczy. Należy zwrócić uwagę, że w tej definicji nie jest zawarta informacja o wysokości osoby lub o rozmiarze rzeczy. Pojawia się ona dopiero w informacji o parametrach jakościowych poszczególnych kategorii. Parametry jakościowe obrazu kategorii III zdefiniowane są następująco:

§ 9. Parametry zarejestrowanego podczas imprezy masowej obrazu dla przedmiotu o wysokości 50 cm wynoszą odpowiednio:

  1. przy rejestracji obrazu l kategorii – wysokość co najmniej 500 pikseli;
  2. przy rejestracji obrazu 11 kategorii – wysokość co najmniej 250 pikseli;
  3. przy rejestracji obrazu III kategorii – wysokość co najmniej 50 pikseli;
  4. przy rejestracji obrazu IV kategorii – wysokość co najmniej 12 pikseli.

 

2014-04-16-1

Rys. 1. Parametry rozdzielczości przestrzennej oraz parametry kamery dla obserwacji terenu z kategorią III

 

Możemy zatem przyjąć, że obraz rejestrowany lub obserwowany w kategorii III ma umożliwić jednoznacznie stwierdzenie obecności lub braku obecności przedmiotu o rozmiarach co najmniej 50 cm. W klasie takich przedmiotów mieszczą się również osoby. Należy przy tym zwrócić uwagę, że od obrazu kategorii III nie oczekujemy dostarczania żadnych innych informacji.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia [1]

§ 4. 1. Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji obrazu są:

  1. kasy biletowe na terenie imprezy masowej – w przypadku imprezy odpłatnej;
  2. bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej;
  3. drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych;
  4. parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej;

 

I to są w zasadzie wszystkie informacje niezbędne do zaprojektowania lokalizacji kamer służących do obserwacji i rejestracji obrazów z kategorią III. Wróćmy do naszego stadionu z poprzednich symulacji. Lokując przeskalowany plan zagospodarowania terenu jako podkład w VideoCAD-zie uzyskujemy możliwość lokacji kamer w przestrzeni z jednoczesną analizą cienia wideo.

 

(...)

 

W górnej części monitora znajduje się panorama połowy stadionu złożona z obrazów kategorii IV. W środkowej części monitora znajduje się obraz kategorii I/II. Pozostałe klatki to obrazy kategorii III z ciągów komunikacyjnych. Oczywiście możliwa jest inna konfiguracja multiwidoku,

 

(...)

 

Waldemar Fiałka
inżynier telekomunikacji,
inżynier elektryk o specjalności energoelektronika.

Cały artykuł przeczytają Państwo w piśmie Ochrona Mienia i Informacji 04/2014

 

Pin It