61

Jakie najczęściej mamy skojarzenie po usłyszeniu hasła: Ochrona zewnętrzna? Z reguły myślimy o zabezpieczeniu obszaru przed wtargnięciem osób niepożądanych z zewnątrz. Dla dużej ilości obiektów jest to prawda, zainstalowane systemy mają za zadanie wykryć i zaalarmować obsługę o próbie dostania się intruza na teren chronionego obszaru. Jako przykład można podać chociażby jednostki wojskowe czy lotniska. W przypadku np. obszarów przemysłowych, zakładów produkcyjnych czy przestrzeni magazynowych może się zdarzyć sytuacja, że intruzi dostaną się na ich obszar niepostrzeżenie w czasie pracy i będą chcieli się wydostać z ich terenu po zamknięciu.

Wtedy termin „Ochrona zewnętrzna” będzie obejmował nie tylko zabezpieczenie przed wtargnięciem, ale również ucieczką z terenu obiektu. Z kolei w przypadku zakładów karnych czy specjalnych zakładów opieki zdrowotnej dużo ważniejszym aspektem będzie udaremnienie prób ucieczki niż próby wtargnięcia. W ofercie firmy CIAS znajdują się urządzenia, które pozwalają na zabezpieczenie obiektu w każdym z trzech wymienionych powyżej scenariuszy. W tym artykule chciałbym się skupić na ostatnim wariancie – maksymalnym utrudnieniu ucieczki osoby znajdującej się wewnątrz chronionego obiektu.

Plan sytuacyjny został przedstawiony na Rysunku 1. Otaczający obiekt płot składa się z dwóch części: betonowego muru i ogrodzenia ze zgrzewanego drutu ostrzowego. W części wykonanej z siatki zainstalowano na szczycie dodatkowo zwoje drutu ostrzowego. Do zabezpieczenia tej części ogrodzenia zaprojektowany został system SIOUX PRO2. Może on być zainstalowany na różnych typach ogrodzenia (siatka zgrzewana, siatka pleciona, panele zgrzewane) o wysokości do 6 metrów. Jeżeli zainstalowana na szczycie takiego ogrodzenia concertina zostanie fizycznie przytwierdzona do struktury ogrodzenia, to jest ona również nadzorowana przez system SIOUX i nie jest konieczne stosowanie dodatkowego systemu do jej zabezpieczenia. Czujniki systemu SIOUX PRO2, które standardowo instalowane są co pięć metrów, wykorzystują w swoim działaniu technologię 3D MEMS. Dzięki jej zastosowaniu oraz zaawansowanej analizie sygnałów opartej o algorytm FUZZY LOGIC system wykrywa próby wspinania się, przecinania lub obalania ogrodzenia, przy jednoczesnej odporności na warunki zewnętrze – brak niepożądanych alarmów wywołanych przez np.: porywy wiatru, przejeżdżające samochody lub pociągi. System ten pozwala na zastosowanie topologii pętlowej, co dodatkowo podnosi jego niezawodność, gdyż uodparnia go na utratę ciągłości magistrali sygnałowo-prądowej w skutek usterki lub celowego uszkodzenia. W ciągu instalowanych czujników można zastosować dodatkowe izolatory zwarć, jak również moduły wejść pozwalające na zbieranie sygnałów alarmowych z czujek zewnętrznych np. kontaktronów zabezpieczających bramy wjazdowe. Jeden sterownik systemu SIOUX może nadzorować do 1400 metrów ogrodzenia i pozwala na tej długości określić nawet 80 stref alarmowych o dowolnej długości, również z wykorzystaniem technologii TOUCH&ZONE. Sterowniki SIOUX można łączyć w system o dowolnej długości. Sygnały alarmowe mogą być przekazywane do systemu nadrzędnego poprzez standardowe przekaźniki lub z wykorzystaniem integracji programowych. W tym drugim przypadku istnieje możliwość takiego skonfigurowania systemu, aby podawał on konkretne miejsce naruszenia ogrodzenia z dokładnością do 1 metra a nie do wyznaczonej strefy alarmowej. SIOUX PRO2 jest zaawansowanym technologicznie systemem, który jest jednocześnie przyjazny użytkownikowi. W przypadku wymiany uszkodzonego przewodu, łączącego czujniki zainstalowane na płocie dzięki technologii PLUG&PLAY, nie ma konieczności wykonywania dodatkowych czynności serwisowych – system powraca samoczynnie do stanu sprzed usterki. W przypadku diagnostyki systemu można ją wykonać dwojako: podłączając się do sterownika bezpośrednio poprzez port USB lub zdalnie poprzez protokół Ethernet, gdyż sterowniki SIOUX PRO2 są urządzeniami natywnymi IP.62

63W części ogrodzenia wykonanej z betonu nie było możliwości, ze względów architektonicznych, zainstalowania na szczycie zwojów concertiny. Do zabezpieczenia tego odcinka wykorzystane zostały bariery mikrofalowe MICRO-RAY. Pozwalają one na stworzenie bardzo wąskiej strefy detekcyjnej o szerokości 1 metra, długości do 100 metrów i wysokości do 3 metrów. Jest to produkt unikatowy na skalę światową, łączący w sobie wszystkie zalety barier mikrofalowych (niezawodne działanie w każdych warunkach pogodowych, nieczułość na opady śniegu lub deszczu, mgłę, szron, szadź, warunki nasłonecznienia) i, dostępną dotychczas jedynie dla barier podczerwieni, wąską strefę detekcji. Dodatkowo wieże, w których instalowana jest bariera MICRO-RAY, można malować na dowolny kolor farbami niemetalicznymi. W przypadku zwieńczenia muru wykorzystano bariery o wysokości 1 metra. Zastosowanie rozwiązania dwuwiązkowego pozwoliło na rozdzielenie charakterystyki działania bariery. Część dolna została uczulona na powolne przekradanie się przez strefę detekcji, a górna na szybsze próby jej pokonania. Jednocześnie obie zostały skonfigurowane jako pracujące w przestrzeni, w której obecne są ptaki i małe zwierzęta. Takie ustawienie parametrów pracy ma na celu minimalizowanie niechcianych alarmów. Dookoła wszystkich budynków (pomarańczowe wiązki Rysunek 1) zainstalowana została wirtualna ściana (z barier MICRO-RAY) o wysokości 3 metrów i parametrach pracy zbliżonych do opisanych wcześniej, ale uzupełniona o scenariusz wykrywania prób przebiegania i przeskakiwania przez strefę detekcji. Tak jak w przypadku wszystkich cyfrowych urządzeń firmy CIAS, również MICRO-RAY ma możliwość zasilania lokalnego napięciem 13,8V lub poprzez PoE. Sygnały alarmowe są przekazywane do systemu nadrzędnego poprzez przekaźniki lub transmisję cyfrową, przez dodatkowy moduł IP DOORWAY z wykorzystaniem Ethernet-u. Pomiędzy budynkami mieszkalnymi znajdują się przejścia, ponieważ są one od nich niższe, konieczne było zabezpieczenie ich dachów przed próbami wspięcia się na nie lub przed próbami opuszczenia się z nich na poziom gruntu. Tu również wykorzystano bariery MICRO-RAY ze względu na ich unikalne cechy – rozdzielenie scenariuszy działania w zależności od wysokości i algorytm uwzględniający ptaki.

Dodatkowym aspektem było zabezpieczenie frontów budynków przed próbami wydostania się przez okna. Standardowo w takich sytuacjach stosuje się czujniki MURENA PLUS CURTAIN (ideowo zobrazowane przez pomarańczowy ćwierć okrąg na Rysunku 2.), pokrywając nimi całą powierzchnię budynku. Jest to wygodne, gdy na elewacji znajdują się rynny lub kanały wentylacyjne, dzielące powierzchnię zabezpieczaną na sekcje. W tym przypadku ze względu na brak przeszkód i łatwiejszą instalację zastosowano po raz kolejny bariery MICRO-RAY na uchwytach instalacyjnych, takich jak na płocie betonowym tylko uzupełnionych o dedykowane dystanse, pozwalające na montaż tych barier na froncie budynku.

Taka konfiguracja urządzeń z oferty firmy CIAS wraz z połączeniem z systemem nadzoru wizyjnego i zabezpieczeniami fizycznymi (kraty, płoty, mury) pozwala na maksymalne utrudnienie wydostania się z obiektu bez zaalarmowania pracowników nadzorujących ten obszar. Stworzono trzy linie zabezpieczeń elektronicznych pomiędzy wnętrzem budynku a przestrzenią poza murem. Pozwala to, w razie próby wydostania się, na zmaksymalizowanie czasu dostępnego personelowi do zneutralizowania zagrożenia. Jak można zobaczyć na przedstawionym przykładzie, Ochrona zewnętrzna to nie tylko zabezpieczenie przed wtargnięciem, ale również przed wydostaniem się z chronionego obiektu lub terenu.


 64

Pin It