47Obecne rozwiązania techniczne dają nam możliwość pełnej kontroli nad algorytmami sterującymi, realizującymi coraz bardziej skomplikowane scenariusze pożarowe, aby eksploatowanie obiektu było nie tylko jak najbardziej bezpieczne dla jego użytkowników, lecz także bezproblemowe.

Scenariusz pożarowy – to dokument określający sposób w jaki budynek ma być chroniony przed zagrożeniem pożarowym. Jest on wymagany dla obiektów w których konieczne jest zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych. Przepisy prawne nie określają jasno jakie informacje powinny znaleźć się w scenariuszu pożarowym. Analizując konkretny projekt, można wysnuć wniosek, że powinien on określać przebieg pożaru krok po kroku, z uwzględnieniem zagrożeń jakie ze sobą niesie oraz obrazować w jaki sposób zmniejszą się te zagrożenia dzięki działaniu zamontowanych w budynku urządzeń przeciwpożarowych. Zakres dokładności informacji scenariusza rozwoju zależny jest od wielkości i architektury obiektu – im większy i bardziej skomplikowany, tym dokument będzie obszerniejszy.

41Matryca sterowań – zawiera opis stanów sygnałów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi który należy zaimplementować w pamięci urządzeń sterująco-kontrolnych tak, aby wszystkie działania w odniesieniu do urządzeń biorących udział w akcji przeciwpożarowej wykonały się zgodnie z zamierzeniami określonymi w jego założeniach.

Nie mniej ważne, a często pomijane w scenariuszu pożarowym jest określenie procedury powrotu wcześniej wysterowanych na skutek wywołania alarmu pożarowego urządzeń i systemów. Wielokrotnie podczas tej operacji zachodzi potrzeba sekwencyjnego i warunkowego załączania urządzeń dużej mocy, tak aby uruchamiane systemy powróciły do normalnego funkcjonowania bez żadnej awarii spowodowanej np. przeciążeniem zasilania.

Nad tymi wszystkimi procesami kontrolę sprawuje Centrala Sterująca Urządzeniami Przeciwpożarowymi FPM+.

W trakcie eksploatacji obiektu konieczne jest gromadzenie wszystkich informacji o stanie zintegrowanych, sterowanych i monitorowanych systemów, jak również analiza potencjalnych słabych punktów i natychmiastowa informacja o wykrytych awariach i usterkach. Gromadzone dane można przetwarzać na wiele sposobów i przedstawiać je w najbardziej czytelnej formie.

42aDlatego w Ela-compil powstał i jest nieustannie rozwijany FPM+ czyli Fire Protection Manager – nowoczesne środowisko zapewniające sterowanie wszystkimi urządzeniami przeciwpożarowymi, a także pozostałymi urządzeniami uwzględnianymi w scenariuszu pożarowym.

Elementami składowymi FPM+ jest modułowa centrala sterująca, której zadaniem jest przejęcie sygnału alarmowego z systemu sygnalizacji pożaru i wykonanie ręcznych lub/i zaprogramowanych algorytmów sterowania, oraz program FireMATRIX, za pomocą którego można dowolnie konfigurować centralę FPM+. Program FireMATRIX poza konfigurowaniem centrali sterującej umożliwia także przeprowadzenie testów na dowolnym etapie instalacji. Jedną z wielu innowacji jakie posiada FireMATRIX jest funkcja generowania gotowych wydruków protokołów z przeprowadzonych testów.

Za pomocą oprogramowania FireMATRIX łatwym staje się instalowanie, uruchamianie i testowanie urządzeń przeciwpożarowych. W trakcie eksploatacji obiektu, często zdarza się, że konieczne są zmiany w matrycy sterowań (czyli pliku wykonawczym, w którym zapisane są algorytmy sterowania). Taka potrzeba pojawia się np. kiedy pojawia się nowy najemca, lub obiekt podlega zmianom architektonicznym. W przypadku zastosowania FPM+, wszystko staje się dużo łatwiejsze, zwykle wystarczy zmiana kilku parametrów w oprogramowaniu. Ogromną zaletą jest fakt, że cały czas mamy aktualną dokumentację, w której znajdują się wyspecyfikowane wszystkie urządzenia przeciwpożarowe (w wielu obiektach, do dzisiaj nie można się doliczyć takich urządzeń) oraz ich stan podczas eksploatacji, a także stan podczas zagrożenia pożarem.

  • FPM+ zapewnia kontrolę nad wszystkimi urządzeniami biorącymi udział w scenariuszu pożarowym, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku. FPM+ działa niezależnie od systemu wykrywania pożaru, co zwiększa bezpieczeństwo oraz zapewnia sprawny odbiór całego systemu ppoż. Przy dużej liczbie urządzeń,
  • FPM+ odciąża centrale sygnalizacji pożaru, których zadaniem jest szybkie zlokalizowanie zagrożenia pożarem i jak najszybsze alarmowanie.
  • FPM+ jest urządzeniem modułowym, przeznaczonym do sterowania oraz nadzorowania pracy urządzeń i systemów w obiekcie budowlanym, które będą uruchomione na wypadek zagrożenia pożarem.
  • FPM+ pozwala na zbudowanie w krótkim czasie instalacji rozproszonej oraz łatwą ewentualną rozbudowę systemu.
  • FPM+ pozwala na zintegrowane zarządzanie urządzeniami różnych producentów, takimi jak: systemy wentylacji ppoż., systemy odcięć pożarowych, systemy wspomagające ewakuację itp. System FPM+ poza pełną automatyczną pracą daje możliwość ręcznego sterowania scenariuszami.

Centrala FPM+ jako jedna z pierwszych w Polsce została z powodzeniem przebadana i certyfikowana przez CNBOP-PIB i legitymuje się następującymi certyfikatami:

  • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkownych nr 2020/B/FMP/01
  • Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nrCNBOP-PIB-KOT-2017-/0028-1009 wydanie 4
  • Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 063-UWB-0075
  • Świadectwo Dopuszczenia 2088/2017

Zgodnie z Krajową Oceną Techniczną nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0028-1009 wydanie 4 z dnia 14.V.2020 – centrala FPM+ nosi oficjalną nazwę „Urządzenie sterujące i sygnalizujące w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sterowania gaszeniem – Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi typu FPM plus (FPM+)”. Funkcjonalność centrali została powiększona o możliwość pracy sieciowej, oraz o sterowanie gaszeniem co zostało potwierdzone w dokumentach certyfikacyjnych.

Obecnie FPM+ wykorzystywany jest w setkach budynków o różnym przeznaczeniu, od infrastruktury krytycznej po te komercyjne jak biurowce czy galerie handlowe. W opinii ekspertów rynku, sterowanie przez centralę FPM+ znacząco zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w obiektach.


43

Pin It